+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Czy można zawrzeć umowę o zrzeczenie się prawa do zachowku?

a

Kwestia ta nie została wprost uregu­lo­wana w przepi­sach, a zagadnienie to budziło rozbieżności w doktrynie. Dlatego też Sąd Okręgowy zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozstrzy­gnięcie zagad­nienia prawnego o treści:  "Czy w świetle zakazu sformułowanego w art. 1047 KC dopuszczalne jest zawarcie umowy o zrzeczenie się prawa do zachowku pomiędzy przyszłym spadkodawcą i uprawnionym do zachowku spadkobiercą ustawowym, na podstawie stosowanego odpowiednio art. 1048 KC?” W odpowiedzi na tak zadane pytanie SN w dniu 17 marca 2017 r. (sygn. akt III CZP 110/16) podjął uchwałę, zgodnie z którą "dopuszczalne jest zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku (art. 1048 KC)." W uzasadnieniu swego orzeczenia SN odniósł się szczegółowo do argumentów zakazujących zawarcie przedmiotowej umowy. Odnosząc...

Przejdź do wpisu

Czy można żądać odsetek za opóźnienie w zapłacie kosztów?

PRAWO Bankowe-cadr

Wiele razy pojawia się pytanie czy osoba, która wygrywa proces sądowy może żądać odsetek za opóźnienie od kosztów sądowych wskazanych w orzeczeniu sądowym, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku należności głównej. Kwestia ta nie została wprost uregulowana w przepisach, dlatego Sąd Okręgowy w Lublinie zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego o treści: "Czy w razie opóźnienia dłużnika z zapłatą należności z tytułu kosztów procesu cywilnego zasądzonych w prawomocnym orzeczeniu można dochodzić w odrębnym procesie cywilnym odsetek ustawowych od tych kosztów na podstawie art. 481 § 1 kodeksu cywilnego?" W odpowiedzi na tak zadane pytanie SN podjął uchwałę,...

Przejdź do wpisu

Krótsze terminy przedawnienia roszczeń w 2018r.

foto (11) copy

Z dniem 9 lipca 2018r. zmianie uległy terminy przedawnienia roszczeń uregulowane w kodeksie cywilnym. Pierwszą najważniejszą zmianą jest to, iż po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. Przy czym w wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności. W takiej sytuacji sąd powinien rozważyć w szczególności: długość terminu przedawnienia; długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia; charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia. (Dla przypomnienia za...

Przejdź do wpisu

Termin przedawnienie czesnego z umów o odbywanie studiów

prawo-cywilne-sharpen

Zgodnie z art. 160a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, roszczenia wynikające z umowy o odbywanie studiów przedawniają się z upływem trzech lat. A co za tym idzie oczywistym jest, że roszczenia o zapłatę za czesne powstałe po dniu 1 października 2014r. (tj. po dniu wejścia w życie ww. normy prawnej), przedawniają się po upływie trzech lat. Przy czym wątpliwości budziły to jakie przedawnienie zastosować w odniesieniu do umów zawartych przed 1 października 2014 r. Niektórzy stali na stanowisku, że do umów zawartych przed 1 październikiem 2014r., zastosowanie ma dziesięcioletni okres przedawnienia. Przykładowo Sąd Najwyższy w uchwale...

Przejdź do wpisu

Egzekucja komornicza u rolnika - nowe przepisy !!!

combine-harvester-pouring-grain-into-trailer-towed-by-tractor-picjumbo1-com

W dniu 2 sierpnia 2017r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz.U.2017.1385). Na mocy ww. rozporządzenia zwiększony zostanie zakres wyłączeń spod egzekucji komorniczej skierowanej do elementów gospodarstwa rolnego.  Przykładowo wskazać należy, iż w razie skierowania egzekucji sądowej przeciwko rolnikowi, który prowadzi gospodarstwo, egzekucji nie podlegają: 1) stado podstawowe zwierząt gospodarskich: a) bydła mlecznego, b) bydła mięsnego, c) koni, d) kóz, e) owiec, f) świń, g) drobiu, h) zwierząt futerkowych, i) innych gatunków, stanowiących podstawę produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym dłużnika; 2) zwierzęta gospodarskie, poza...

Przejdź do wpisu

Odwołanie wykonanej darowizny - czy jest to możliwe?

a

Jak wynika wprost z art.  898 §  1 k.c.  darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Jak wynika z powyższego w celu odwołania darowizny muszą zaistnieć dwie przesłanki pozytywne, tj.: niewdzięczność musi mieć stopień rażący oraz że ma być skierowana wobec darczyńcy. Rażąca niewdzięczność obdarowanego musi być okazana względem darczyńcy. Oznacza to, iż co do zasady obojętne z punktu widzenia ww. przepisu są zachowania obdarowanego wobec innych osób (np. darczyńca nie może odwołać darowizny tylko dlatego, iż obdarowany dopuścił się przestępstwa na szkodę krewnego darczyńcy). Przy czym jak wskazuje J. Ciszewski, wyjątek należy...

Przejdź do wpisu

Umowa zrzeczenia się prawa do zachowku - dopuszczalna

PRAWO SPADKOWE

                W dniu 17 marca 2017r. Sąd Najwyższy podjął się odpowiedzi również na inne pytanie prawne, tym razem przedstawione przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, tj.: „Czy w świetle zakazu sformułowanego w art 1047 k.c. dopuszczalne jest zawarcie umowy o zrzeczenie się prawa do zachowku pomiędzy przyszłym spadkodawcą i uprawnionym do zachowku spadkobiercą ustawowym, na podstawie stosowanego odpowiednio art. 1048 k.c.?" Na tak postawione pytanie, SN wskazał iż: Dopuszczalne jest zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku (art. 1048 k.c.).                                                             Jak wskazano w aktualnościach na stronie internetowej Sądu Najwyższego, w niniejszej sprawie zastępca notariusza odmówiła sporządzenia umowy w ramach której syn spadkodawcy miał...

Przejdź do wpisu

Roczne przedawnienie roszczeń z powodu odmowy przyjęcia pasażera na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów

airplane-waiting-for-departure-in-the-airport-picjumbo-com2

W dniu 17 marca 2017r. Sąd Najwyższy podjął się odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 1 grudnia 2016 r., sygn. akt XXVII Ca 3352/16, o treści: Czy roszczenie pasażera wynikające z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/9 przedawnia się w okresie jednego roku od dnia wykonania przewozu lub dnia, w którym przewóz miał być wykonany, zgodnie z art....

Przejdź do wpisu

Obowiązek zgłaszania zmian w KW

h7-slider-small-img-2

Przypominam, iż każda osoba, która nabyła nieruchomość (gruntową, budynkową lub lokalową), ma obowiązek dotyczący niezwłocznego ujawnienia uzyskanego prawa własności w dziale II księgi wieczystej. Zgodnie bowiem z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej. Wskazany w ww. normie prawnej termin „niezwłocznie” należy interpretować stosownie do okoliczności danego przypadku nabycia nieruchomości i stopnia trudności oraz czasochłonności kroków potrzebnych do uzyskania dokumentu stanowiącego podstawę wpisu do księgi wieczystej. Co więcej jeżeli osoba trzecia doznała szkody na skutek nieujawnienia...

Przejdź do wpisu

Odpowiedzialność poręczyciela w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez dłużnika

foto (81) copy

Banki udzielając kredytów czy pożyczek, żądają ud dłużnika głównego – kredytobiorcy różnych form zabezpieczenia swojej wierzytelności. Jedną z form zabezpieczenia wierzytelności może być poręczenie cywilne. Do udzielenia poręczenia dochodzi na postawie umowy zawartej pomiędzy wierzycielem (a więc bankiem) a poręczycielem. Oświadczenie woli poręczyciela o udzieleniu poręczenia dla swej ważności wymaga formy pisemnej. Zaznaczyć przy tym należy, iż przepisy nie wymagają do skutecznego ustanowienia poręczenia zgody dłużnika głównego, choć z reguły to on najczęściej jest inicjatorem udzielenia poręczenia. Do momentu kiedy dłużnik główny spłaca swoje zobowiązania w terminie, bank co do zasady nie żąda zaspokojenie zadłużenia od poręczyciela. Problem dla poręczyciela pojawia...

Przejdź do wpisu