+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Cennik

Wynagrodzenie za usługi świad­czone przez Kancelarię ustalane jest indywi­du­alnie z każdym Klientem, przy czym na jego wysokość wpływa w szcze­gól­ności stopień skompli­ko­wania sprawy oraz konieczny nakład pracy.

Wysokość honora­rium za wykonanie określonej czynności za każdym razem określa się przed jej dokona­niem, po to by umożliwić Klientowi świadome podej­mo­wanie decyzji. Kancelaria ceni sobie przej­rzy­stość i jasne sytuacje dlatego wysokość wynagro­dzenia znajduje odzwier­cie­dlenie w pisemnej umowie.

Kancelaria, wycho­dząc naprzeciw różno­rodnym oczeki­wa­niom Klientów, propo­nuje kilka form współ­pracy:

WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE

  • Stanowi określoną z góry kwotę wynagro­dzenia, w ramach której Kancelaria wykonuje umówioną z Klientem usługę prawną. System ten jest stoso­wany w sprawach, w których można określić zakres prac i ich wymiar czasowy.
  • Ten system wynagra­dzania stoso­wany jest zarówno w przypadku Klientów indywi­du­al­nych jak również podmiotów gospo­dar­czych.

WYNAGRODZENIE GODZINOWE

  • Stanowi określoną stawkę za godzinę usługi prawnej ofero­wanej przez Kancelarię. Po wykonaniu zlecenia, w ramach rozli­czenia, Klient otrzy­muje zesta­wienie godzi­nowe określa­jące podjęte przez kance­larię czynności.
  • Ten system wynagra­dzania stoso­wany jest w przewa­ża­jącej mierze w odnie­sieniu do podmiotów prowa­dzą­cych działal­ność gospo­darczą. W stosunku do Klientów indywi­du­al­nych, wynagro­dzenie godzi­nowe propo­no­wane jest w sytuacji, gdy nie jest możliwe przewi­dzenie dokład­nego zakresu czynności koniecz­nych do podjęcia w ramach usługi oraz związa­nego z tym nakładu pracy.

WYNAGRODZENIE MIESZANE

  • Stanowi połączenie dwóch form rozli­czeń z Klientem – ryczał­towej z godzi­nową. Przewidywane na wypadek przekro­czenia ustalo­nego z Klientem w ramach wynagro­dzenia ryczał­to­wego limitu godzi­no­wego, po którym naliczana jest obniżona stawka godzi­nowa.
  • Ten system wynagra­dzania stoso­wany jest głównie do podmiotów prowa­dzą­cych działal­ność gospo­darczą, dla których Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną.

WYNAGRODZENIE Z PREMIĄ ZA SUKCES

  • Ustalane jako podsta­wowe wynagro­dzenie ryczał­towe w niższej niż zwycza­jowo kwocie wraz z premią (a określoną procen­towo bądź ryczał­towo) za pozytywny wynik świad­czonej przez Kancelarię usługi.
  • Ten system wynagra­dzania stoso­wany jest zarówno w przypadku Klientów indywi­du­al­nych, jak również podmiotów gospo­dar­czych. Proponowany jest w szcze­gól­ności w sprawach o podwyż­szonym stopniu trudności i złożo­ności, wymaga­ją­cych nieprze­cięt­nego nakładu pracy.