+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Skonsultuj się

Imię, nazwisko /​ Firma (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Opis problemu /​ Rodzaj umowy (wymagane)

Realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych infor­muję, że:
 1. Administratorem Pani/​Pana danych osobo­wych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Barbary Adamaszek-​Byba, 43-​300 Bielsko-​Biała, ul. Warszawska 5 lok. 509, NIP 6521637714, email biuro@kancelaria-adamaszek.pl
 2. Podstawą prawną przetwa­rzania Pani/​Pana danych osobo­wych jest udzie­lona przez Panią/​Pana zgoda.
 3. Pani/​Pana dane przetwa­rzamy w celu udzie­lenia infor­macji lub odpowiedzi na pytanie zawarte w formu­larzu kontak­towym dostępnym na naszej stronie inter­ne­towej.
 4. Odbiorcom Pani/​Pana danych mogą być nasi pracow­nicy, podmioty z nami współ­pra­cu­jące, takie, jak np.: księgo­wość, podmioty reali­zu­jące wysyłki, opera­torzy pocztowi, banki, dostawcy usług IT.
 5. Informujemy, że nie zamie­rzamy przeka­zywać Państwa danych osobo­wych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG).
 6. Pani/​Pana dane będą przecho­wy­wane przez okres niezbędny do reali­zacji celu, w jakim zostały zebrane, to znaczy, do czasu udzie­lenia odpowiedzi lub rozwią­zania sprawy związanej z zadanym pytaniem.
 7. Ma Pani/​Pan prawo dostępu do danych, ich sprosto­wania, usunięcia lub ograni­czenia przetwa­rzania, przenie­sienia danych, a także możli­wość zgłoszenia sprze­ciwu.
 8. Nie podej­mu­jemy zauto­ma­ty­zo­wa­nych decyzji w odnie­sieniu do Pani/​Pana danych.
 9. Ma Pani/​Pan prawo wnieść skargę do organu nadzor­czego.
 10. Podanie danych osobo­wych jest dobro­wolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemoż­li­wo­ścią kontak­to­wania się z Panią/​Panem w celu udzie­lenia stosow­nych infor­macji lub odpowiedzi na pytanie objęte treścią wysła­nego przez Panią/​Pana zapytania.
 11. Może Pani/​Pan wycofać udzie­loną zgodę, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwa­rzania, którego zostało dokonane przed jej cofnię­ciem.

Wyrażam zgodę na przetwa­rzanie moich danych osobo­wych, w celu udzie­lenia infor­macji lub odpowiedzi na pytanie zadane w formu­larzu kontak­towym przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Barbarę Adamaszek-​Byba.