+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Banki muszą zwrócić konsumentom dodatkowe koszty związane z oczekiwaniem na wpis hipoteki do księgi wieczystej

foto (81) copy

17 września 2022 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę  o kredycie hipotecznym na mocy których w przypadku naliczenia przez bank dodatkowego kosztu kredytu, związanego z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej spłatę udzielonego kredytu, ustanawianej na rzecz tego banku, po dokonaniu wpisu opłata lub prowizja podlegać będzie zwrotowi lub zaliczeniu na poczet innych należności obciążających kredytobiorcę, na warunkach określonych umową o kredyt hipoteczny. Co istotne przepisy te będą miały zastosowanie nie tylko do umów o kredyt hipoteczny, zawartych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli od 17 września 2022 r. Obowiązywać one będą również do umów zawartych przed 17 września 2022 r., jeżeli do...

Przejdź do wpisu

Przedłużenie ważności prawa jazdy i uprawnień do kierowania pojazdami w czasie stanu epidemii /​ zagrożenia epidemicznego

driver-with-brown-leather-driving-gloves-picjumbo-com

Na mocy art. 73 pkt. 57 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.695) o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zmieniającej m.in. ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzono przepis dzięki któremu w przypadku gdy m.in. ważność prawa jazdy czy uprawnień do kierowania pojazdami upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo...

Przejdź do wpisu

Pożyczka w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-​19

PRAWO Bankowe-cadr2

Na mocy ustawy  z dnia 31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono możliwość ubiegania się o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Pożyczka ta ma charakter jednorazowy i ma na celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Zgodnie z zapisami ustawy pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Ustalono, że okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy...

Przejdź do wpisu

Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy, ze względu na groźbę zarażenia koronawirusem?

PRAWO KONSUMENCKIE-cadr

Uprawnienie do powstrzymania się od wykonywania pracy przez pracownika zostało uregulowane w art. 210 k.p. Zgodnie z ww. normą prawną może to nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom.  Jak wskazują komentatorzy, w świetle art. 210 § 1 k.p., dla skorzystania z tego prawa konieczne jest łączne zaistnienie dwóch przesłanek: warunki pracy mają nie odpowiadać przepisom bhp i ma to stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia. Oznacza to, że nie każda sytuacja, którą można ocenić jako nieodpowiadającą...

Przejdź do wpisu

Zalecenia GIS dla zakładów pracy w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem

a

Główny Inspektor Sanitarny, na swojej stronie internetowej https://gis.gov.pl /aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem/, podał zalecenia dla zakładów pracy w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.  Jak wskazano w ww. informacji, zaleca się: 1) Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra), promować zatwierdzanie spraw przez internet. 2) Promować regularne i dokładne mycie rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 3) Upewnić się, że osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą. 4) Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach, w miejscu pracy i upewnić się, że...

Przejdź do wpisu

Zmiana wysokości odsetek

foto (81) copy

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 17 marca 2020 r. zdecydowała o zmianie stóp procentowych. Zgodnie z komunikatem prasowym z posiedzenia RPP z 17 marca 2020 r. (umieszczonym na stronie internetowej NBP https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/ wiadomosci_2020/rpp_2020_03_17.html) "W dniu 17 marca 2020 odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie: stopa referencyjna 1,00% w skali rocznej; stopa lombardowa 1,50% w skali rocznej; stopa depozytowa 0,50% w skali rocznej; stopa redyskonta weksli 1,05% w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 1,10% w skali rocznej; Uchwała RPP wchodzi w życie 18 marca 2020 r." Konsekwencją ww. zmian jest obniżenie zarówno odsetek kapitałowych, odsetek za...

Przejdź do wpisu

Czy można zawrzeć umowę o zrzeczenie się prawa do zachowku?

a

Kwestia ta nie została wprost uregu­lo­wana w przepi­sach, a zagadnienie to budziło rozbieżności w doktrynie. Dlatego też Sąd Okręgowy zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozstrzy­gnięcie zagad­nienia prawnego o treści:  "Czy w świetle zakazu sformułowanego w art. 1047 KC dopuszczalne jest zawarcie umowy o zrzeczenie się prawa do zachowku pomiędzy przyszłym spadkodawcą i uprawnionym do zachowku spadkobiercą ustawowym, na podstawie stosowanego odpowiednio art. 1048 KC?” W odpowiedzi na tak zadane pytanie SN w dniu 17 marca 2017 r. (sygn. akt III CZP 110/16) podjął uchwałę, zgodnie z którą "dopuszczalne jest zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku (art. 1048 KC)." W uzasadnieniu swego orzeczenia SN odniósł się szczegółowo do argumentów zakazujących zawarcie przedmiotowej umowy. Odnosząc...

Przejdź do wpisu

Czy można żądać odsetek za opóźnienie w zapłacie kosztów?

PRAWO Bankowe-cadr

Wiele razy pojawia się pytanie czy osoba, która wygrywa proces sądowy może żądać odsetek za opóźnienie od kosztów sądowych wskazanych w orzeczeniu sądowym, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku należności głównej. Kwestia ta nie została wprost uregulowana w przepisach, dlatego Sąd Okręgowy w Lublinie zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego o treści: "Czy w razie opóźnienia dłużnika z zapłatą należności z tytułu kosztów procesu cywilnego zasądzonych w prawomocnym orzeczeniu można dochodzić w odrębnym procesie cywilnym odsetek ustawowych od tych kosztów na podstawie art. 481 § 1 kodeksu cywilnego?" W odpowiedzi na tak zadane pytanie SN podjął uchwałę,...

Przejdź do wpisu

Rozwód z orzeczeniem o winie

a

Zgodnie z art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Podkreślić przy tym trzeba, że kodeks rodzinny i opiekuńczy nie odróżnia winy „większej” i „mniejszej”, a małżonka, który zawinił jedną z wielu przyczyn rozkładu, należy uznać za współwinnego, choćby nawet wina drugiego  małżonka w spowodowaniu innych przyczyn była cięższa. (tak: Wyrok SN z dnia 22.10.1999 r., sygn. akt III CKN 386/98). Może się więc zdarzyć,...

Przejdź do wpisu

Podstawowy rachunek płatniczy: darmowe konta od sierpnia w każdym banku?

foto (81) copy

Na mocy art. 59 ia ust. 1 ustawy o usługach płatniczych, każdy bank i SKOK funkcjonujący w Polsce, będzie zobowiązany prowadzić na rzecz swoich klientów tzw. podstawowy rachunek płatniczy. Podstawowy rachunek płatniczy ma się znaleźć w ofercie banków najpóźniej do dnia 8 sierpnia 2018 r. Podstawowy rachunek płatniczy przeznaczony jest dla konsumentów, którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego w walucie polskiej, prowadzonego przez dostawcę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który umożliwiałby wykonywanie transakcji przewidzianych dla rachunku podstawowego. Podstawowy rachunek płatniczy ma umożliwiać wyłącznie: dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek, dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego (w bankomacie lub w placówce dostawcy,...

Przejdź do wpisu