+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Zalecenia GIS dla zakładów pracy w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem

a

Główny Inspektor Sanitarny, na swojej stronie inter­ne­towej https://gis.gov.pl /​aktualnosci/​informacja-​glownego-​inspektora-​sanitarnego-​w-​zwiazku-​z-​potencjalnym-​ryzykiem-​zakazenia-​koronawirusem/​, podał zalecenia dla zakładów pracy w związku z poten­cjalnym ryzykiem zakażenia korona­wi­rusem.

 Jak wskazano w ww. infor­macji, zaleca się:
1) Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra), promować zatwier­dzanie spraw przez internet.

2) Promować regularne i dokładne mycie rąk przez osoby przeby­wa­jące w miejscach użytecz­ności publicznej: wodą z mydłem lub zdezyn­fe­ko­wanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

3) Upewnić się, że osoby przeby­wa­jące w miejscach użytecz­ności publicznej mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.

4) Umieścić dozow­niki z płynem odkaża­jącym w widocz­nych miejscach, w miejscu pracy i upewnić się, że dozow­niki te są regularnie napeł­niane.

5) Wywiesić w widocznym miejsc infor­macje jak skutecznie myć ręce (grafika do wykorzy­stania poniżej).

6) Połączyć z to z innymi środkami komuni­kacji, takimi jak np. szkolenia perso­nelu przez specja­li­stów ds. bezpie­czeń­stwa i higieny pracy.

7) Zwrócić szcze­gólną uwagę na rekomen­dacje, aby podczas pracy, czy wizyty w miejscu publicznym NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania (patrz pkt 2 poniżej).

8) Zapewnienie, aby miejsca pracy były czyste i higie­niczne:

  • powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włącz­niki światła, poręcze
    i inne przed­mioty (np. telefony, klawia­tury) muszą być regularnie wycie­rane środkiem dezyn­fe­ku­jącym, lub przecie­rane wodą z deter­gentem,
  • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomiesz­czenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzą­tane, z użyciem wody z deter­gentem.

Dodatkowo Ministerstwo Rozwoju zaleca aby:

9) Ograniczyć podróże służbowe i delegacje zagra­niczne do minimum
Ze względów sanitarno-​epidemiologicznych, Główny Inspektor Sanitarny zaleca ograni­czenie podróży służbo­wych i delegacji zagra­nicz­nych do minimum. Zgodnie ze stano­wi­skiem Państwowej Inspekcji Pracy (https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108072,wyjasnienia-pip-w-zwiazku-z-koronawirusem.html), pracownik ma prawo odmówić udziału w delegacji zagra­nicznej, jeżeli w kraju, do którego ma się udać wystę­puje trans­misja korona­wi­rusa SARS-​CoV-​2.

10) Promować pracę zdalną w przypadków osób powra­ca­ją­cych z obszarów wystę­po­wania korona­wi­rusa SARS-​CoV-​2.

Osoby wraca­jące z obszarów wystę­po­wania korona­wi­rusa SARS-​CoV-​2 (lista krajów zgodna z komuni­ka­tami publi­ko­wa­nymi na stronie www.gis.gov.pl) powinny przez kolejne 14 dni od powrotu pozostać w domu i kontro­lować swój stan zdrowia (codzienny pomiar tempe­ra­tury, samoob­ser­wacja pod kątem wystę­po­wania objawów grypo­po­dob­nych takich jak złe samopo­czucie, bóle mięśniowe, kaszel). Rekomenduje się, aby w miarę możli­wości praco­dawca promował możli­wość pracy zdalnej z domu, wśród osób, które powra­cają z obszarów wystę­po­wania korona­wi­rusa.

 

 

Źródło:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem/
https://www.gov.pl/web/rozwoj/zalecenia-dla-zakladow-pracy-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa

 

 

Niniejsze opraco­wanie nie stanowi porady prawnej ani podat­kowej. Kancelaria nie ponosi odpowie­dzial­ności za wykorzy­stanie infor­macji w nim zawar­tych bez wcześniej­szego zasię­gnięcia opinii Kancelarii.

Brak Komentarzy

Zostaw Komentarz