+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Prawo pracy

Usługi z zakresu prawa pracy obejmują zarówno bieżące doradztwo prawne, jak również repre­zen­to­wanie pracow­ników i praco­dawców w negocja­cjach pozasą­do­wych oraz w postę­po­wa­niach sądowych.

Prawo pracownika

W zakresie prawa pracy Kancelaria oferuje pomoc m.in. w sprawach:

 • o ustalanie istnienia stosunku pracy mimo zawarcia umowy cywil­no­prawnej,
 • o przywró­cenie do pracy – w przypadku niezgod­nego z prawem lub nieuza­sad­nio­nego wypowie­dzenia umowy o pracę,
 • o odszko­do­wanie za wypowie­dzenie umowy o pracę – w przypadku niezgod­nego z prawem lub nieuza­sad­nio­nego wypowie­dzenia umowy o pracę,
 • o odszko­do­wanie za rozwią­zanie umowy o pracę bez wypowie­dzenia – w przypadku niezgod­nego z prawem lub nieuza­sad­nio­nego rozwią­zania umowy o pracę bez wypowie­dzenia,
 • o odszko­do­wanie za dyskry­mi­nację w zatrud­nieniu, za mobbing w miejscu pracy,
 • o odszko­do­wanie za zakaz konku­rencji – w przypadku niewy­pła­cenia pracow­ni­kowi odszko­do­wania z tytułu powstrzy­my­wania się przez pracow­nika od działal­ności konku­ren­cyjnej,
 • świad­czeń pracow­ni­czych (wynagro­dzenie zasad­nicze, nadgo­dziny),
 • odprawa przy zwolnie­niach grupo­wych – w przypadku niewy­pła­cenia lub zaniżenia należnej pracow­ni­kowi odprawy z tytułu wypowie­dzenia umowy o pracę z przyczyn niedo­ty­czą­cych pracow­nika,
 • o sprosto­wanie świadectwa pracy.

Prawo pracy dla pracodawcy

W zakresie prawa pracy Kancelaria oferuje m.in.:

 • pełny zakres doradztwa na rzecz praco­dawców we wszel­kich sprawach związa­nych z zatrud­nie­niem pracow­ników, w tym m.in.: negocjo­wanie i przygo­to­wy­wanie umów o pracę, przygo­to­wy­wanie umów o zakazie konku­rencji, przygo­to­wy­wanie umów o powie­rzenie mienia z obowiąz­kiem wyliczenia,
 • wydawanie opinii z zakresu szeroko rozumia­nego prawa pracy,
 • doradzanie i opraco­wy­wanie dokumen­tacji w zakresie indywi­du­al­nych decyzji pracow­nika i praco­dawcy o rozwią­zaniu umowy o pracę,
 • pomocy w negocja­cjach praco­dawcy ze związ­kami zawodo­wymi oraz repre­zen­tan­tami pracow­ników,
 • repre­zen­to­wanie praco­dawców w sporach sądowych, m.in. związa­nych z:

- rozwią­za­niem stosunku pracy,

- narusze­niem zasady równego trakto­wania pracow­ników,

- w sprawach o odszko­do­wanie za złamanie przez pracow­nika zakazu konku­rencji,

- w sprawach o odszko­do­wanie za mienie powie­rzone pracow­ni­kowi.