+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Prawo bankowe

Kancelaria posiada doświad­czenie w zagad­nie­niach regula­cyj­nych prawa banko­wego, wynika­jące z kilku­let­niego doradztwa prawnego na rzecz banków spółdziel­czych.

W zakresie prawa banko­wego Kancelaria oferuje pomoc m.in. w zakresie:

  • bieżą­cego doradztwa w zakresie prawa banko­wego,
  • negocjacji umów pomiędzy bankami a podmio­tami gospo­dar­czymi i osobami fizycz­nymi,
  • opraco­wy­wania i opinio­wania umów kredy­to­wych pod kątem zabez­pie­czeń,
  • oceny sytuacji prawnej kredy­to­biorcy – audyty prawne kredy­to­biorców i przed­miotów zabez­pie­czeń,
  • repre­zen­to­wania Klienta w sporach z bankami na etapie postę­po­wania przed­są­do­wego i sądowego,
  • opraco­wy­wania i opinio­wania wzorców umownych, regula­minów oraz warunków ogólnych,
  • prowa­dzenia postę­powań ugodo­wych z Dłużnikami, zmierza­ją­cych do restruk­tu­ry­zacji zadłu­żenia,
  • prowa­dzenia postę­powań windy­ka­cyj­nych wobec Dłużników,
  • repre­zen­to­wania banku w sporach z Dłużnikiem na etapie postę­po­wania sądowego.