+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Prawo cywilne

Z prawem cywilnym każdy z nas ma do czynienia na co dzień, nie zawsze jednak jesteśmy w stanie poradzić sobie z samodzielnym rozwią­za­niem konkret­nych problemów. W takich sytuacjach celowa jest profe­sjo­nalna pomoc, udzie­lona przez doświad­czo­nego adwokata. Kancelaria świadczy wszech­stronną pomoc prawną w sprawach cywil­nych, co obejmuje zarówno doradztwo prawne, przygo­to­wy­wanie pism, sporzą­dzanie opinii prawnych, jak również repre­zen­to­wanie Klientów w postę­po­wa­niach pozasą­do­wych i sądowych.

Poza wskaza­nymi już dziedzi­nami prawa cywil­nego, jak m.in. prawo spadkowe, odszko­do­wania, prawa konsu­menta, Kancelaria zajmuje się również takimi dziedzi­nami prawa cywil­nego jak prawo rzeczowe oraz prawo zobowiązań.

W zakresie prawa rzeczo­wego Kancelaria zajmuje się prowa­dze­niem spraw związa­nych m.in. z:

 • zniesie­niem współ­wła­sności,

 • zasie­dze­niem nieru­cho­mości,

 • ustano­wie­niem służeb­ności (grunto­wych, osobi­stych, przesyłu),

 • ochroną prawa własności lub prawa posia­dania,

 • postę­po­wa­niem wieczy­stok­się­gowym (w tym m.in.: wpis do KW, zmiana wpisu, odłączenie z KW).

W zakresie prawa zobowiązań z kolei, Kancelaria zajmuje się m.in.:

 • opinio­wa­niem przed­sta­wio­nych projektów umów pod kątem zgodności z prawem i zabez­pie­czenia interesów strony,

 • przygo­to­wy­wa­niem umów (w tym m.in. sporzą­dzanie umów najmu, dzier­żawy, dostawy, o dzieło, zlecenia),

 • sprawami o zapłatę,

 • docho­dze­niem roszczeń z umowy sprze­daży, umowy zlecenia, umowy o roboty budow­lane i innych umów cywil­no­praw­nych,

 • sprawami związa­nymi z niewy­ko­na­niem lub niena­le­żytym wykona­niem umów,

 • sprawami związa­nymi z bezpod­stawnym wzboga­ce­niem.