+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Nasze działania, to Twój sukces – kompleksowa obsługa prawna

Adwokat Barbara Adamaszek-​Byba może Cię reprezentować w prawie cywilnym, karnym, bankowym, konsumenckim, odszkodowaniach i nie tylko.

prawo-cywilne-sharpen

Z prawem cywilnym każdy z nas ma do czynienia na co dzień, nie zawsze jednak jesteśmy w stanie poradzić sobie z samodzielnym rozwią­za­niem konkret­nych problemów. W takich sytuacjach celowa jest profe­sjo­nalna pomoc, udzie­lona przez doświad­czo­nego adwokata.

h6-circle-img-8

W Kancelarii wiemy jak delikatną materią są sprawy rodzinne, dlatego powie­rzając nam prowa­dzenie swojej sprawy mogą. Państwo liczyć na wsparcie, zrozu­mienie i opiekę od pierw­szego spotkania.

PRAWO SPADKOWE-cadr

Prawo spadkowe jest obszerną dziedziną prawa cywil­nego regulu­jącą wiele aspektów prawnych związa­nych z rozpo­rzą­dze­niem mająt­kiem, jego dziedzi­cze­niem czy roszcze­niami związa­nymi z dziedzi­cze­niem.

PRAWO KONSUMENCKIE-cadr2

Z uwagi na fakt, iż przeciętny konsu­ment jest stroną słabszą w porów­naniu z przed­się­biorcą będącym profe­sjo­na­listą, ochrona praw pierw­szego z nich jest bardzo istotnym elementem naszego porządku prawnego.

a

Jeśli ulegli Państwo wypad­kowi, w wyniku wypadku utracili Państwo osobę najbliższą, Wasze mienie zostało znisz­czone, padli Państwo ofiarą błędu lekar­skiego a ubezpie­czy­ciel nie wypłacił należ­nego odszko­do­wania czy zadość­uczy­nienia, konieczna może okazać się profe­sjo­nalna pomoc prawna.

windykacja

Odmowa zapłaty należ­ności spotkać może wierzy­ciela nieza­leżnie od tego kto jest dłużni­kiem i z jakiego tytułu przysłu­guje nam roszczenie. Kancelaria zajmuje się odzyski­wa­niem należ­ności zarówno na etapie przed­są­dowym, sądowym oraz na etapie egzekucji komor­ni­czej.

PRAWO Bankowe-cadr2

Kancelaria posiada doświad­czenie w zagad­nie­niach regula­cyj­nych prawa banko­wego, wynika­jące z kilku­let­niego doradztwa prawnego na rzecz banków spółdziel­czych.

pracy-cadr

Usługi z zakresu prawa pracy obejmują zarówno bieżące doradztwo prawne, jak również repre­zen­to­wanie pracow­ników i praco­dawców w negocja­cjach pozasą­do­wych oraz w postę­po­wa­niach sądowych.

a

Kancelaria specja­li­zuje się w szeroko pojętym obszarze prawa karnego. Kancelaria prowadzi sprawy karne związane zarówno z obroną interesów oskar­żo­nego, jak i pokrzyw­dzo­nego.