+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Windykacja

Odmowa zapłaty należ­ności spotkać może wierzy­ciela nieza­leżnie od tego kto jest dłużni­kiem i z jakiego tytułu przysłu­guje nam roszczenie. Biorąc pod uwagę zapotrze­bo­wanie na usługi prawne w zakresie windy­kacji, Kancelaria zajmuje się odzyski­wa­niem należ­ności zarówno na etapie przed­są­dowym, sądowym oraz na etapie egzekucji komor­ni­czej.

Prowadzona przez Kancelarię pomoc prawna w zakresie windy­kacji obejmuje nastę­pu­jące działania:

Windykacja polubowna - obejmuje przed­są­dowe docho­dzenie należ­ności od dłużnika, w tym:

 • prowa­dzenie negocjacji przed­są­do­wych,
 • sporzą­dzanie wezwań do zapłaty.

Windykacja sądowa - kance­laria repre­zen­tuje Klienta w postę­po­wa­niach sądowych we wszyst­kich instan­cjach, w tym m.in.:

 • przygo­to­wanie i kiero­wanie pozwu do właści­wego sądu,
 • zastęp­stwo proce­sowe,
 • przygo­to­wanie i kiero­wanie pism proce­so­wych w postę­po­wa­niach odwoław­czych,
 • przygo­to­wanie i skiero­wanie wniosku o nadania klauzuli wykonal­ności - egzekucja komor­nicza,
 • sporzą­dzanie i złożenie w imieniu Klienta wniosku o wszczęcie postę­po­wania egzeku­cyj­nego,
 • repre­zen­to­wanie Klienta w postę­po­waniu egzeku­cyjnym i bieżące monito­ro­wanie czynności podję­tych w ww. postę­po­waniu przez organy egzeku­cyjne,
 • postę­po­wanie w sprawach skarg na czynności komor­nika sądowego,
 • postę­po­wanie o pozba­wienie tytułu wykonaw­czego wykonal­ności,
 • zwolnienie zajętego przed­miotu od egzekucji,
 • sprawy o wyjawienie majątku dłużnika.