+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe jest obszerną dziedziną prawa cywil­nego regulu­jącą wiele aspektów prawnych związa­nych z rozpo­rzą­dze­niem mająt­kiem, jego dziedzi­cze­niem czy roszcze­niami związa­nymi z dziedzi­cze­niem. Postępowania spadkowe z reguły nie nastrę­czają większych trudności pod warun­kiem, że wśród spadko­bierców nie ma waśni na tle mająt­kowym. Jednak jeśli się takie pojawią, sprawa w sądzie może być wyjąt­kowo trudna i wymagać będzie profe­sjo­nalnej pomocy Adwokata.

W obszarze prawa spadko­wego Kancelaria udziela porad prawnych, sporządza pisma proce­sowe oraz repre­zen­tuje Klientów przed sądami w nastę­pu­ją­cych sprawach:

  • o stwier­dzenie nabycia spadku (z ustawy lub na podstawie testa­mentu),
  • o dział spadku,
  • o zachowek,
  • dotyczą­cych zapisu i polecenia,
  • o stwier­dzenie nieważ­ności testa­mentów,
  • o uznanie spadko­biercy za niegod­nego dziedzi­czenia,
  • o wystą­pienie wierzy­ciela spadko­dawcy przeciwko spadko­biercom.