+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Odszkodowanie

Jeśli ulegli Państwo wypad­kowi, w wyniku wypadku utracili Państwo osobę najbliższą, Wasze mienie zostało znisz­czone, padli Państwo ofiarą błędu lekar­skiego a ubezpie­czy­ciel nie wypłacił należ­nego odszko­do­wania czy zadość­uczy­nienia, konieczna może okazać się profe­sjo­nalna pomoc prawna. Kancelaria posiada duże doświad­czenie w docho­dzeniu odszko­dowań i zadość­uczy­nienia od podmiotów odpowie­dzial­nych za powstałą szkodę oraz podmiotów zobli­go­wa­nych do ich napra­wienia, w tym przede wszystkim od zakładów ubezpie­czeń.

Zakres świad­czo­nych usług obejmuje m.in.:

 • anali­zo­wanie indywi­du­al­nych spraw pod kątem zasad­ności oraz możli­wości docho­dzenia roszczeń odszko­do­waw­czych,
 • zgłaszanie za poszko­do­wa­nych szkód w zakła­dach ubezpie­czeń,
 • sporzą­dzenia skarg, wniosków, odwołań od decyzji towarzystw ubezpie­cze­nio­wych,
 • repre­zen­to­wanie Klienta w zakresie docho­dzenie roszczeń na etapie postę­po­wania likwi­da­cyj­nego,
 • repre­zen­to­wanie Klienta w zakresie docho­dzenie roszczeń na etapie postę­po­wania sądowego.

Kancelaria świadczy pomoc m.in.:

 • osobom poszko­do­wanym w wypad­kach komuni­ka­cyj­nych,
 • osobom poszko­do­wanym w wypad­kach przy pracy,
 • osobom poszko­do­wa­nych w wyniku błędów medycz­nych,
 • osobom, które utraciły w wypadku członka najbliż­szej rodziny,
 • przy likwi­dacji szkód mająt­ko­wych, Auto-​Casco i podob­nych.

Kancelaria pomaga w uzyskaniu m.in.:

 • zadość­uczy­nienia za doznaną krzywdę, za uszko­dzenie ciała i rozstrój zdrowia,
 • zadość­uczy­nienie za śmierć osoby najbliż­szej,
 • zwrotu kosztów leczenia, rehabi­li­tacji, zakupu leków i niezbęd­nego sprzętu medycz­nego, dojazdów do szpitala, kosztów opieki,
 • zwrotu utraco­nych korzyści – utraco­nych dochodów,
 • odszko­do­wania za pogor­szenie sytuacji mająt­kowej po śmierci osoby najbliż­szej,
 • odszko­do­wania za znisz­czone mienie (np. samochód, przewo­żony towar, zalane miesz­kanie),
 • odszko­do­wania z tytułu wypadku przy pracy,
 • renty wyrów­naw­czej z tytułu całko­witej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarob­kowej lub choroby zawodowej.