+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Prawo karne oraz prawo karne wykonawcze

Kancelaria specja­li­zuje się w szeroko pojętym obszarze prawa karnego. Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie postę­po­wania, tj. zarówno przed sądem we wszyst­kich instan­cjach jak i na etapie postę­po­wania toczą­cego się przed proku­ra­turą lub policją (postę­po­wanie przygo­to­wawcze), a także jeszcze przed wszczę­ciem jakie­go­kol­wiek oficjal­nego postę­po­wania. Kancelaria prowadzi sprawy karne związane zarówno z obroną interesów oskar­żo­nego, jak i pokrzyw­dzo­nego.

Prawo karne

Postępowanie przygo­to­wawcze:

Oskarżony:

 • udział w postę­po­waniu sądowym jako obrońca oskar­żo­nego,
 • sporzą­dzenie środków odwoław­czych – apelacji, zażalenia,
 • sporzą­dzenie sprze­ciwu od wyroku zaocz­nego, sprze­ciwu od wyroku nakazo­wego,
 • pomoc prawna i repre­zen­to­wanie w sprawach o wydanie wyroku łącznego.

Pokrzywdzony:

 • udział w postę­po­waniu sądowym jako pełno­mocnik pokrzyw­dzo­nego,
 • sporzą­dzenie środków odwoław­czych – apelacji, zażalenia.

Postępowanie sądowe:

Podejrzany:

 • udział w postę­po­waniu przygo­to­waw­czym jako obrońca podej­rza­nego,
 • udział we wszyst­kich czynno­ściach proce­so­wych,
 • przygo­to­wy­wanie pism proce­so­wych (w tym m.in.: wniosków dotyczą­cych stoso­wa­nych środków zapobie­gaw­czych, wniosków dowodo­wych, zażaleń, wniosku o umorzenie, warun­kowe umorzenie postę­po­wania).

Pokrzywdzony:

 • sporzą­dzenie zawia­do­mienia o popeł­nieniu przestęp­stwa,
 • udział w postę­po­waniu przygo­to­waw­czym jako pełno­mocnik pokrzyw­dzo­nego,
 • udział we wszyst­kich czynno­ściach proce­so­wych,
 • przygo­to­wy­wanie niezbęd­nych pism w toku postę­po­wania (w tym m.in.: sporzą­dzenie zażalenia na posta­no­wienia o odmowie wszczęcia postę­po­wania albo posta­no­wienia o umorzeniu dochodzenia/​śledztwa; sporzą­dzenie zażalenia na zasto­so­wanie /​ zmianę /​ uchylenie środka zapobie­gaw­czego),
 • sporzą­dzenie subsy­diar­nego aktu oskar­żenia, prywat­nego aktu oskar­żenia.

Prawo karne wykonawcze

Po zakoń­czonym prawo­mocnym wyrokiem procesie sądowym Kancelaria prowadzi również tzw. postę­po­wanie wykonawcze. W zakresie prawa karnego wykonaw­czego Kancelaria świadczy usługi prawne w nastę­pu­ją­cych sprawach o:

 • odroczenie wykonania kary pozba­wienia wolności,
 • udzie­lenie przerwy w wykonaniu kary pozba­wienia wolności,
 • orzeczenie kary zastęp­czej,
 • rozło­żenie grzywny na raty,
 • warun­kowe przed­ter­mi­nowe zwolnienie z odbywania kary pozba­wienia wolności,
 • sporzą­dzenie wniosku o udzie­lenie zezwo­lenia na odbywanie kary pozba­wienia wolności w systemie dozoru elektro­nicz­nego.