+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Prawa konsu­menta

Za konsu­menta, w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, uważa się osobę fizyczną dokonu­jącą z przed­się­biorcą czynności prawnej niezwią­zanej bezpo­średnio z jej działal­no­ścią gospo­darczą lub zawodową. Z uwagi na fakt, iż przeciętny konsu­ment jest stroną słabszą w porów­naniu z przed­się­biorcą będącym profe­sjo­na­listą, ochrona praw pierw­szego z nich jest bardzo istotnym elementem naszego porządku prawnego. Prawo konsu­menckie jest jednak dziedziną prawa podle­ga­jącą ciągłym zmianom. Wielość oraz złożo­ność regulacji odnoszą­cych się do ochrony praw konsu­mentów powoduje koniecz­ność umiejęt­nego rozpo­znania i zasto­so­wania właści­wych przepisów prawa.

Kancelaria świadczy usługi prawne dla osób fizycz­nych oraz podmiotów prawnych, zarówno na etapie postę­po­wania rekla­ma­cyj­nego jak i postę­po­wania sądowego. Kancelaria oferuje pomoc m.in. w zakresie:

  • sprze­daży konsu­menc­kiej i docho­dzenia roszczeń z nią związa­nych,
  • zawie­rania umów na odległość i poza lokalem przed­się­bior­stwa,
  • kredytów konsu­menc­kich,
  • analizy umów i regula­minów świad­czenia usług pod kątem ochrony praw konsu­menta (klauzul abuzyw­nych) oraz wytycz­nych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • negocjacji z przed­się­bior­cami,
  • sporzą­dzenie regula­minów sklepów inter­ne­to­wych oraz ich kontrola pod kątem zawar­tości klauzul niedo­zwo­lo­nych.