+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Prawo rodzinne i opiekuńcze

W Kancelarii wiemy jak delikatną materią są sprawy rodzinne, dlatego powie­rzając nam prowa­dzenie swojej sprawy mogą Państwo liczyć na wsparcie, zrozu­mienie i opiekę od pierw­szego spotkania aż do prawo­moc­nego zakoń­czenia postę­po­wania. Ze względu na specy­fikę spraw Kancelaria stara się nie tylko dbać o interesy Klienta, ale także obniżać poziom negatyw­nych emocji pomiędzy – często silnie – zanta­go­ni­zo­wa­nymi stronami.

W obszarze prawa rodzin­nego i opiekuń­czego, Kancelaria udziela porad prawnych, sporządza pisma proce­sowe oraz repre­zen­tuje Klientów indywi­du­al­nych  przed sądami m. in. w sprawach:

  • o rozwód,
  • o separację,
  • o alimenty (w tym: o zasądzenie, podwyż­szenie, obniżenie, ustalenie, że obowiązek alimen­ta­cyjny ustał),
  • o kontakty z dziec­kiem (w tym: ustalenie, ograni­czenie lub zakazanie  kontaktów z dziećmi),
  • dotyczą­cych władzy rodzi­ciel­skiej (w tym: powie­rzenie wykony­wania, ograni­czenie, zawie­szenie, pozba­wienie lub przywró­cenie władzy rodzi­ciel­skiej),
  • o zaprze­czenie i ustalenie ojcostwa, ustalenie bezsku­tecz­ności uznania ojcostwa,
  • o zaprze­czenie i ustalenie macie­rzyń­stwa,
  • o ubezwła­sno­wol­nienie,
  • o przyspo­so­bienie,
  • o podział majątku.