+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Zmiana wysokości odsetek

foto (81) copy

Rada Polityki Pieniężnej na posie­dzeniu w dniu 17 marca 2020 r. zdecy­do­wała o zmianie stóp procen­to­wych. Zgodnie z komuni­katem prasowym z posie­dzenia RPP z 17 marca 2020 r. (umiesz­czonym na stronie inter­ne­towej NBP https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/ wiadomosci_2020/rpp_2020_03_17.html) “W dniu 17 marca 2020 odbyło się posie­dzenie Rady Polityki Pieniężnej.
Rada ustaliła stopy procen­towe NBP na nastę­pu­jącym poziomie:

  • stopa referen­cyjna 1,00% w skali rocznej;
  • stopa lombar­dowa 1,50% w skali rocznej;
  • stopa depozy­towa 0,50% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 1,05% w skali rocznej;
  • stopa dyskon­towa weksli 1,10% w skali rocznej;

Uchwała RPP wchodzi w życie 18 marca 2020 r.”

Konsekwencją ww. zmian jest obniżenie zarówno odsetek kapita­ło­wych, odsetek za opóźnienie, jak i odsetek w trans­ak­cjach handlo­wych.

ODSETKI ZA OPÓŹNIENIE
Zgodnie z art. 481 k.c. - regulu­jącym kwestie odsetek za opóźnienie “§  2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referen­cyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procen­to­wych. Jednakże gdy wierzy­tel­ność jest oprocen­to­wana według stopy wyższej, wierzy­ciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. §  21. Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekra­czać dwukrot­ności wysokości odsetek ustawo­wych za opóźnienie (odsetki maksy­malne za opóźnienie).”
Z uwagi na zmianę stóp procen­to­wych od dnia 18 marca 2020 r. odsetki za opóźnienie wynosić będą 6,5 % w skali roku, a maksy­malne odsetki za opóźnienie - 13% w skali roku.

ODSETKI KAPITAŁOWE
Z kolei, zgodnie z art. 359 k.c. - regulu­jącym odsetki wynika­jące z czynności prawnej tzw. kapita­łowe  - “§  2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referen­cyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procen­to­wych. §  21. Maksymalna wysokość odsetek wynika­ją­cych z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekra­czać dwukrot­ności wysokości odsetek ustawo­wych (odsetki maksy­malne).”
Z uwagi na zmianę stóp procen­to­wych od dnia 18 marca 2020 r. odsetki te wynosić będą 4,5 % w skali roku, a odsetki maksy­malne 9% w skali roku.

ODSETKI ZA OPÓŹNIENIE W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH
Zgodnie z art. 4 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciw­dzia­łaniu nadmiernym opóźnie­niom w trans­ak­cjach handlo­wych odsetki ustawowe za opóźnienie w trans­ak­cjach handlo­wych: a) w przypadku trans­akcji handlo­wych, w których dłużni­kiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczni­czym - odsetki w wysokości równej sumie stopy referen­cyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procen­to­wych, b) w przypadku trans­akcji handlo­wych, w których dłużni­kiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczni­czym - odsetki w wysokości równej sumie stopy referen­cyjnej Narodowego Banku Polskiego i dziesięciu punktów procen­to­wych.
Z uwagi na zmianę stóp procen­to­wych od dnia 18 marca 2020 r. odsetki:

  1. w przypadku trans­akcji handlo­wych, w których dłużni­kiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczni­czym wynosić będą 9% w skali roku
  2. w przypadku trans­akcji handlo­wych, w których dłużni­kiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczni­czym 11 % w skali roku.

 

Niniejsze opraco­wanie nie stanowi porady prawnej ani podat­kowej. Kancelaria nie ponosi odpowie­dzial­ności za wykorzy­stanie infor­macji w nim zawar­tych bez wcześniej­szego zasię­gnięcia opinii Kancelarii.

Brak Komentarzy

Zostaw Komentarz