+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Banki muszą zwrócić konsumentom dodatkowe koszty związane z oczekiwaniem na wpis hipoteki do księgi wieczystej

foto (81) copy

17 września 2022 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę  o kredycie hipotecznym na mocy których w przypadku naliczenia przez bank dodatkowego kosztu kredytu, związanego z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej spłatę udzielonego kredytu, ustanawianej na rzecz tego banku, po dokonaniu wpisu opłata lub prowizja podlegać będzie zwrotowi lub zaliczeniu na poczet innych należności obciążających kredytobiorcę, na warunkach określonych umową o kredyt hipoteczny. Co istotne przepisy te będą miały zastosowanie nie tylko do umów o kredyt hipoteczny, zawartych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli od 17 września 2022 r. Obowiązywać one będą również do umów zawartych przed 17 września 2022 r., jeżeli do...

Przejdź do wpisu

Zmiana wysokości odsetek

foto (81) copy

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 17 marca 2020 r. zdecydowała o zmianie stóp procentowych. Zgodnie z komunikatem prasowym z posiedzenia RPP z 17 marca 2020 r. (umieszczonym na stronie internetowej NBP https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/ wiadomosci_2020/rpp_2020_03_17.html) "W dniu 17 marca 2020 odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie: stopa referencyjna 1,00% w skali rocznej; stopa lombardowa 1,50% w skali rocznej; stopa depozytowa 0,50% w skali rocznej; stopa redyskonta weksli 1,05% w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 1,10% w skali rocznej; Uchwała RPP wchodzi w życie 18 marca 2020 r." Konsekwencją ww. zmian jest obniżenie zarówno odsetek kapitałowych, odsetek za...

Przejdź do wpisu

Podstawowy rachunek płatniczy: darmowe konta od sierpnia w każdym banku?

foto (81) copy

Na mocy art. 59 ia ust. 1 ustawy o usługach płatniczych, każdy bank i SKOK funkcjonujący w Polsce, będzie zobowiązany prowadzić na rzecz swoich klientów tzw. podstawowy rachunek płatniczy. Podstawowy rachunek płatniczy ma się znaleźć w ofercie banków najpóźniej do dnia 8 sierpnia 2018 r. Podstawowy rachunek płatniczy przeznaczony jest dla konsumentów, którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego w walucie polskiej, prowadzonego przez dostawcę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który umożliwiałby wykonywanie transakcji przewidzianych dla rachunku podstawowego. Podstawowy rachunek płatniczy ma umożliwiać wyłącznie: dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek, dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego (w bankomacie lub w placówce dostawcy,...

Przejdź do wpisu

Odpowiedzialność poręczyciela w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez dłużnika

foto (81) copy

Banki udzielając kredytów czy pożyczek, żądają ud dłużnika głównego – kredytobiorcy różnych form zabezpieczenia swojej wierzytelności. Jedną z form zabezpieczenia wierzytelności może być poręczenie cywilne. Do udzielenia poręczenia dochodzi na postawie umowy zawartej pomiędzy wierzycielem (a więc bankiem) a poręczycielem. Oświadczenie woli poręczyciela o udzieleniu poręczenia dla swej ważności wymaga formy pisemnej. Zaznaczyć przy tym należy, iż przepisy nie wymagają do skutecznego ustanowienia poręczenia zgody dłużnika głównego, choć z reguły to on najczęściej jest inicjatorem udzielenia poręczenia. Do momentu kiedy dłużnik główny spłaca swoje zobowiązania w terminie, bank co do zasady nie żąda zaspokojenie zadłużenia od poręczyciela. Problem dla poręczyciela pojawia...

Przejdź do wpisu

Rachunki rodzinne

coins-currency-investment-insurance

20 sierpnia 2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, na podstawie której utworzone zostaną tzw. rachunki rodzinne. Zgodnie z ww. ustawą,  rachunki rodzinne będą prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o których mowa w art. 833 § 6 i 7 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych, zwane "świadczeniami niepodlegającymi egzekucji". Umowa rachunku rodzinnego, oprócz standardowych elementów określonych w...

Przejdź do wpisu