+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Rachunki rodzinne

coins-currency-investment-insurance

20 sierpnia 2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektó­rych innych ustaw, na podstawie której utworzone zostaną tzw. rachunki rodzinne.

Zgodnie z ww. ustawą,  rachunki rodzinne będą prowa­dzone wyłącznie dla osób fizycz­nych, którym przyznano niepod­le­ga­jące egzekucji świad­czenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o których mowa w art. 833 § 6 i 7 ustawy z dnia 17 listo­pada 1964 r. - Kodeks postę­po­wania cywil­nego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.), z wyjąt­kiem świad­czeń alimen­ta­cyj­nych, zwane “świad­cze­niami niepod­le­ga­ją­cymi egzekucji”.

Umowa rachunku rodzin­nego, oprócz standar­do­wych elementów określo­nych w art. 52 ust. 2 ustawy prawo bankowe, określać będzie również numery rachunków banko­wych jedno­stek wypła­ca­ją­cych świad­czenia niepod­le­ga­jące egzekucji, z których dokony­wane będą wpłaty na rachunek rodzinny.

Dodatkowo  wskazać należy, iż otwarcie i prowa­dzenie rachunku rodzin­nego oraz wypłaty z tego rachunku w banku, w którym rachunek jest prowa­dzony, będą wolne od jakich­kol­wiek opłat i prowizji. Bank nie będzie pobierać opłat i prowizji za wydanie instru­mentu płatni­czego do rachunku rodzin­nego, jego miesięczne utrzy­manie oraz wypłaty z wykorzy­sta­niem tego instru­mentu przy użyciu banko­matów tego banku.

Przy czym zazna­czyć należy, iż na rachunek rodzinny będą mogły być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pocho­dzące ze świad­czeń niepod­le­ga­ją­cych egzekucji, a wpłaty na rachunek rodzinny będą mogły być dokony­wane wyłącznie z rachunków banko­wych jedno­stek wypła­ca­ją­cych świad­czenia niepod­le­ga­jące egzekucji.

 

Niniejsze opraco­wanie nie stanowi porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowie­dzial­ności za wykorzy­stanie infor­macji w nim zawar­tych bez wcześniej­szego zasię­gnięcia opinii Kancelarii.

Brak Komentarzy

Zostaw Komentarz