+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Banki muszą zwrócić konsumentom dodatkowe koszty związane z oczekiwaniem na wpis hipoteki do księgi wieczystej

foto (81) copy

17 września 2022 r. weszły w życie przepisy zmienia­jące ustawę  o kredycie hipotecznym na mocy których w przypadku naliczenia przez bank dodat­ko­wego kosztu kredytu, związa­nego z oczeki­wa­niem na wpis do księgi wieczy­stej hipoteki zabez­pie­cza­jącej spłatę udzie­lo­nego kredytu, ustana­wianej na rzecz tego banku, po dokonaniu wpisu opłata lub prowizja podlegać będzie zwrotowi lub zaliczeniu na poczet innych należ­ności obcią­ża­ją­cych kredy­to­biorcę, na warun­kach określo­nych umową o kredyt hipoteczny.

Co istotne przepisy te będą miały zasto­so­wanie nie tylko do umów o kredyt hipoteczny, zawar­tych od dnia wejścia w życie niniej­szej ustawy, czyli od 17 września 2022 r. Obowiązywać one będą również do umów zawar­tych przed 17 września 2022 r., jeżeli do tego dnia nie dokonano wpisu hipoteki stano­wiącej zabez­pie­czenie kredytu hipotecz­nego do księgi wieczy­stej. Przy czym w takim przypadku (tj. umów zawar­tych przed 17 września 2022 r., jeżeli do tego dnia nie dokonano wpisu hipoteki) zwrot konsu­men­towi dodat­ko­wego kosztu kredytu lub zaliczenie go na poczet spłaty kredytu hipotecz­nego ma nastąpić w terminie 60 dni od dnia dokonania wpisu hipoteki stano­wiącej zabez­pie­czenie kredytu hipotecz­nego do księgi wieczy­stej.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośred­ni­kami kredytu hipotecz­nego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku docho­dowym od osób fizycz­nych, ustawy o podatku docho­dowym od osób prawnych oraz niektó­rych innych ustaw (Dz.U.2022.1719)

Niniejsze opraco­wanie nie stanowi porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowie­dzial­ności za wykorzy­stanie infor­macji w nim zawar­tych bez wcześniej­szego zasię­gnięcia opinii Kancelarii.

Brak Komentarzy

Zostaw Komentarz