+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Przedłużenie ważności prawa jazdy i uprawnień do kierowania pojazdami w czasie stanu epidemii /​ zagrożenia epidemicznego

driver-with-brown-leather-driving-gloves-picjumbo-com

Na mocy art. 73 pkt. 57 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.695) o szcze­gól­nych instru­men­tach wsparcia w związku z rozprze­strze­nia­niem się wirusa SARS-​CoV-​2, zmienia­jącej m.in. ustawę o szcze­gól­nych rozwią­za­niach związa­nych z zapobie­ga­niem, przeciw­dzia­ła­niem i zwalcza­niem COVID-​19, innych chorób zakaź­nych oraz wywoła­nych nimi sytuacji kryzy­so­wych, wprowa­dzono przepis dzięki któremu w przypadku gdy m.in. ważność prawa jazdy czy upraw­nień do kiero­wania pojaz­dami upływa w okresie obowią­zy­wania stanu zagro­żenia epide­micz­nego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, upraw­nień i wpisu ulega przedłu­żeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagro­żenia epide­micz­nego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii. Dzięki temu jeżeli nasze prawo jazdy traci ważność w okresie epidemii, który jest obecnie ogłoszony, nie musimy się przej­mować - mamy 60 dni licząc od dnia odwołania tego stanu, na to aby m.in. podjąć działania niezbędne do przedłu­żenia ważności prawa jazdy.

Co więcej przedłu­żono również ważności badania technicz­nego pojazdu należą­cego do osoby przeby­wa­jącej na obowiąz­kowej kwaran­tannie lub poddanej leczeniu z powodu COVID-​19. Zgodnie z ustawą badanie techniczne pojazdu, którego termin upływa w okresie obowią­zy­wania stanu zagro­żenia epide­micz­nego albo stanu epidemii, którego właści­cielem lub posia­da­czem jest osoba przeby­wa­jąca na obowiąz­kowej kwaran­tannie lub poddana leczeniu z powodu COVID-​19 w tym okresie, zacho­wuje ważność przez okres 7 dni od dnia zakoń­czenia leczenia lub zwolnienia z obowiąz­kowej kwaran­tanny, jedynie w celu umożli­wienia dojazdu na badanie techniczne.

 

Podstawa prawna:

 - ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szcze­gól­nych rozwią­za­niach związa­nych z zapobie­ga­niem, przeciw­dzia­ła­niem i zwalcza­niem COVID-​19, innych chorób zakaź­nych oraz wywoła­nych nimi sytuacji kryzy­so­wych (Dz.U.2020.374 z późn. zm.)

Art.  15zzzw.   W przypadku gdy ważność:
1) prawa jazdy,
2) pozwo­lenia na kiero­wanie tramwajem,
3) zezwo­lenia na kiero­wanie pojazdem uprzy­wi­le­jo­wanym lub pojazdem przewo­żącym wartości pieniężne,
4) świadectwa kierowcy,
5) legity­macji instruk­tora nauki jazdy,
6) legity­macji egzami­na­tora,
7) zaświad­czenia o wpisie do ewidencji instruk­torów techniki jazdy (świadectwa instruk­tora techniki jazdy),
8) upraw­nień do kiero­wania pojaz­dami,
9) wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwier­dza­ją­cego uzyskanie kwali­fi­kacji wstępnej, kwali­fi­kacji wstępnej przyspie­szonej, kwali­fi­kacji wstępnej uzupeł­nia­jącej, kwali­fi­kacji wstępnej uzupeł­nia­jącej przyspie­szonej albo ukończenie szkolenia okreso­wego

/​pkt

- upływa w okresie obowią­zy­wania stanu zagro­żenia epide­micz­nego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, upraw­nień i wpisu ulega przedłu­żeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagro­żenia epide­micz­nego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Art.  15zzzx.   Badanie techniczne pojazdu, którego termin upływa w okresie obowią­zy­wania stanu zagro­żenia epide­micz­nego albo stanu epidemii, którego właści­cielem lub posia­da­czem jest osoba przeby­wa­jąca na obowiąz­kowej kwaran­tannie lub poddana leczeniu z powodu COVID-​19 w tym okresie, zacho­wuje ważność przez okres 7 dni od dnia zakoń­czenia leczenia lub zwolnienia z obowiąz­kowej kwaran­tanny, jedynie w celu umożli­wienia dojazdu na badanie techniczne.

Niniejsze opraco­wanie nie stanowi porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowie­dzial­ności za wykorzy­stanie infor­macji w nim zawar­tych bez wcześniej­szego zasię­gnięcia opinii Kancelarii.

 

Brak Komentarzy

Zostaw Komentarz