+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Pożyczka w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-​19

PRAWO Bankowe-cadr2

Na mocy ustawy  z dnia 31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szcze­gól­nych rozwią­za­niach związa­nych z zapobie­ga­niem, przeciw­dzia­ła­niem i zwalcza­niem COVID-​19, innych chorób zakaź­nych oraz wywoła­nych nimi sytuacji kryzy­so­wych oraz niektó­rych innych ustaw, wprowa­dzono możli­wość ubiegania się o pożyczkę na pokrycie bieżą­cych kosztów prowa­dzenia działal­ności gospo­dar­czej mikro­przed­się­biorcy. Pożyczka ta ma charakter jedno­ra­zowy i ma na celu przeciw­dzia­łania negatywnym skutkom COVID-​19.

Zgodnie z zapisami ustawy pożyczka może być udzie­lona do wysokości 5 000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyj­mo­wa­nych przez Narodowy Bank Polski. Ustalono, że okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odset­kami przez okres 3 miesięcy od dnia udzie­lenia pożyczki.

Istotną kwestią jest fakt, że pożyczka wraz z odset­kami na wniosek mikro­przed­się­biorcy może podlegać umorzeniu. W tym celu mikro­przed­się­biorca musi złożyć stosowny wniosek wraz z oświad­cze­niem o nie zmniej­szeniu stanu zatrud­nienia (należy utrzymać stan zatrud­nienia przez okres 3 miesięcy od dnia udzie­lenia pożyczki w przeli­czeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrud­nienia na dzień 29 lutego 2020 r.)

Wniosek o pożyczkę mikro­przed­się­biorca składa do powia­to­wego urzędu pracy, właści­wego ze względu na miejsce prowa­dzenia działal­ności gospo­dar­czej, po ogłoszeniu naboru przez dyrek­tora powia­to­wego urzędu pracy.

Zwracam uwagę, że Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-​Białej ogłosił nabór już dzisiaj, tj. 1 kwietnia 2020r. !!! Na stronie PUP w Bielsku-​Białej znaleźć można m.in. wniosek o udzie­lenie pożyczki na pokrycie bieżą­cych kosztów prowa­dzenia działal­ności gospo­dar­czej mikro­przed­się­bior­cy­przy­zna­wanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szcze­gól­nych rozwią­za­niach związa­nych z zapobie­ga­niem, przeciw­dzia­ła­niem i zwalcza­niem COVID-​19, wzór umowy pożyczki czy wzór wniosku o umorzenie pożyczki. (patrz: https://bielsko-biala.praca.gov.pl/-/11920699-tarcza-antykryzysowa-2020-niskoprocentowa-pozyczka-dla-przedsiebiorcow)

Podstawa prawna:

Ustawa  z dnia 31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szcze­gól­nych rozwią­za­niach związa­nych z zapobie­ga­niem, przeciw­dzia­ła­niem i zwalcza­niem COVID-​19, innych chorób zakaź­nych oraz wywoła­nych nimi sytuacji kryzy­so­wych oraz niektó­rych innych ustaw

Art. 15zzd.

1. W celu przeciw­dzia­łania negatywnym skutkom COVID-​19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jedno­ra­zowo pożyczki na pokrycie bieżą­cych kosztów prowa­dzenia działal­ności gospo­dar­czej mikro­przed­się­biorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przed­się­biorców, który prowa­dził działal­ność gospo­darczą przed dniem 1 marca 2020 r.

2. Wniosek o pożyczkę mikro­przed­się­biorca składa do powia­to­wego urzędu pracy, właści­wego ze względu na miejsce prowa­dzenia działal­ności gospo­dar­czej, po ogłoszeniu naboru przez dyrek­tora powia­to­wego urzędu pracy. We wniosku o pożyczkę mikro­przed­się­biorca oświadcza o stanie zatrud­nienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeli­czeniu na pełny wymiar czasu pracy.

3. Pożyczka może być udzie­lona do wysokości 5 000 zł.

4. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyj­mo­wa­nych przez Narodowy Bank Polski.

5. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odset­kami przez okres 3 miesięcy od dnia udzie­lenia pożyczki.

6. Rada Ministrów może, w celu przeciw­dzia­łania COVID-​19, w drodze rozpo­rzą­dzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, o którym mowa w ust. 5, mając na wzglę­dzie okres obowią­zy­wania stanu zagro­żenia epide­micz­nego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

7. Pożyczka wraz z odset­kami na wniosek mikro­przed­się­biorcy podlega umorzeniu, pod warun­kiem, że mikro­przed­się­biorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzie­lenia nie zmniejszy stanu zatrud­nienia w przeli­czeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrud­nienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikro­przed­się­biorca oświadcza o nie zmniej­szeniu stanu zatrud­nienia.

8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 7, mikro­przed­się­biorca składa pod rygorem odpowie­dzial­ności karnej za składanie fałszy­wych oświad­czeń. Składający oświad­czenie jest obowią­zany do zawarcia w nim klauzuli nastę­pu­jącej treści: „Jestem świadomy odpowie­dzial­ności karnej za złożenie fałszy­wego oświad­czenia.”. Klauzula ta zastę­puje pouczenie organu o odpowie­dzial­ności karnej za składanie fałszy­wych oświad­czeń.

9. Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niespła­co­nych pożyczek.

Wpis nie uwzględnia zmian wprowa­dzo­nych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szcze­gól­nych instru­men­tach wsparcia w związku z rozprze­strze­nia­niem się wirusa SARS-​CoV-​2 !

Niniejsze opraco­wanie nie stanowi porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowie­dzial­ności za wykorzy­stanie infor­macji w nim zawar­tych bez wcześniej­szego zasię­gnięcia opinii Kancelarii.

Brak Komentarzy

Zostaw Komentarz