+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy, ze względu na groźbę zarażenia koronawirusem?

PRAWO KONSUMENCKIE-cadr

Uprawnienie do powstrzy­mania się od wykony­wania pracy przez pracow­nika zostało uregu­lo­wane w art. 210 k.p. Zgodnie z ww. normą prawną może to nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy warunki pracy nie odpowia­dają przepisom bezpie­czeń­stwa i higieny pracy i stwarzają bezpo­średnie zagro­żenie dla zdrowia lub życia pracow­nika albo gdy wykony­wana przez niego praca grozi takim niebez­pie­czeń­stwem innym osobom. 
Jak wskazują komen­ta­torzy, w świetle art. 210 § 1 k.p., dla skorzy­stania z tego prawa konieczne jest łączne zaist­nienie dwóch przesłanek: warunki pracy mają nie odpowiadać przepisom bhp i ma to stwarzać bezpo­średnie zagro­żenie dla życia i zdrowia. Oznacza to, że nie każda sytuacja, którą można ocenić jako nieod­po­wia­da­jącą przepisom bhp może być automa­tycznie kwali­fi­ko­wana jako bezpo­średnie zagro­żenie dla życia i zdrowia. Ustawodawca nie definiuje pojęcia bezpo­śred­niego zagro­żenia dla życia i zdrowia pracow­nika jako przesłanki wykonania ww. upraw­nienia. Dlatego ocena charak­teru zagro­żenia będzie należała do pracow­nika, a w razie sporu do sądu pracy. (por: Baran Krzysztof W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wyd. IV, Opublikowano: WKP 2018) Zaznaczyć jednak należy, że nie każda praca - nawet w dobie zagro­żenia epide­mio­lo­gicz­nego -stwarza ryzyko bezpo­śred­niego zagro­żenia dla życia i zdrowia. Prawo do powstrzy­mania się od pracy przysłu­guje bowiem tylko w sytuacji, w której pracownik ma uzasad­niony powód do przypusz­czeń, iż praca stanowi takie zagro­żenie. Przykładem takiej sytuacji jest np. praca z osobą zarażoną lub objętą kwaran­tanną, czy polecenie wyjazdu w rejony zagro­żone korona­wi­rusem.
Warto jednak podkre­ślić, że warun­kiem popraw­ności zacho­wania pracow­nika powstrzy­mu­ją­cego się od wykony­wanej pracy jest niezwłoczne powia­do­mienie o tym bezpo­śred­nich przeło­żo­nych. Brak zawia­do­mienia o skorzy­staniu z prawa powstrzy­mania się od pracy niebez­piecznej może bowiem rodzić dla pracow­nika negatywne konse­kwencje. Pracodawca może bowiem uznać fakt zaprze­stania pracy czy oddalenia się z miejsca zagro­żenia bez powia­do­mienia o tym za nieuspra­wie­dli­wiony brak świad­czenia pracy i zasto­sować odpowiednie sankcje. Dał temu wyraz Sąd Najwyższy, stwier­dzając katego­rycznie, że powstrzy­manie się pracow­nika od wykony­wania pracy nie stanowi naruszenia obowiązku świad­czenia pracy tylko wtedy, gdy pracownik zawia­domił o tym niezwłocznie przeło­żo­nego. (tak: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2000 r., sygn. akt I PKN 619/​99).
Dodatkowo podkre­ślić jednak należy, że prawo do powstrzy­my­wania się od wykony­wania w warun­kach określo­nych w art. 210 § 1 lub 4 k.p. lub oddalenia się z miejsca zagro­żenia w warun­kach określo­nych w § 2  nie przysłu­guje pracow­nikom, których obowiąz­kiem pracow­ni­czym jest ratowanie życia ludzkiego lub mienia (art. 210 § 5). . W kodeksie brak definicji ustawowej ww. pojęcia, dlatego warto odwołać się do stano­wiska judyka­tury. Sąd Najwyższy w wyroku z 15.05.2001 r., (II UKN 395/​00, OSNP 2003/​3, poz. 70,) przyjął, że upraw­nienie to w szcze­gól­ności nie dotyczy perso­nelu lekarsko-​pielęgniarskiego w zakresie jego obowiązków pracow­ni­czych. SN wskazał: “Personelowi lekarsko-​pielęgniarskiemu w zakresie obowiązków pracow­ni­czych nie przysłu­guje upraw­nienie do powstrzy­mania się od wykony­wania pracy niebez­piecznej (art. 210 § 5 w związku z art. 210 § 1 KP). Również w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2000 r., sygn. akt II UKN 280/​99, SN wskazał wprost: “Praca szpital­nego perso­nelu medycz­nego odbywa się zatem z natury rzeczy w warun­kach bezpo­śred­niego zagro­żenia dla zdrowia czy nawet życia ludzkiego. Pracowniczym obowiąz­kiem tych osób jest jednak ratowanie zdrowia lub życia pacjentów, więc personel lekarsko - pielę­gniarski nie korzysta z przysłu­gu­ją­cego ogółowi zatrud­nio­nych upraw­nienia do powstrzy­mania się od wykony­wania pracy niebez­piecznej (art. 210 § 5 w związku z art. 210 § 1 KP).” Dodatkowo w doktrynie wskazuje się, że prawo do powstrzy­my­wania się od wykony­wania pracy nie przysłu­guje również pracow­nikom służb ochrony ludzi i mienia, strażakom, ratow­nikom

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks prac
Art.  210.  [Przesłanki powstrzy­mania się od wykony­wania pracy]
§  1. W razie gdy warunki pracy nie odpowia­dają przepisom bezpie­czeń­stwa i higieny pracy i stwarzają bezpo­średnie zagro­żenie dla zdrowia lub życia pracow­nika albo gdy wykony­wana przez niego praca grozi takim niebez­pie­czeń­stwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykony­wania pracy, zawia­da­miając o tym niezwłocznie przeło­żo­nego.
§  2. Jeżeli powstrzy­manie się od wykony­wania pracy nie usuwa zagro­żenia, o którym mowa w § 1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagro­żenia, zawia­da­miając o tym niezwłocznie przeło­żo­nego
§  21. Pracownik nie może ponosić jakich­kol­wiek nieko­rzyst­nych dla niego konse­kwencji z powodu powstrzy­mania się od pracy lub oddalenia się z miejsca zagro­żenia w przypad­kach, o których mowa w § 1 i 2
§  3. Za czas powstrzy­mania się od wykony­wania pracy lub oddalenia się z miejsca zagro­żenia w przypad­kach, o których mowa w § 1 i 2, pracownik zacho­wuje prawo do wynagro­dzenia.
§  4. Pracownik ma prawo, po uprzednim zawia­do­mieniu przeło­żo­nego, powstrzymać się od wykony­wania pracy wymaga­jącej szcze­gólnej spraw­ności psycho­fi­zycznej w przypadku, gdy jego stan psycho­fi­zyczny nie zapewnia bezpiecz­nego wykony­wania pracy i stwarza zagro­żenie dla innych osób.
§  5. Przepisy § 1, 2 i 4 nie dotyczą pracow­nika, którego obowiąz­kiem pracow­ni­czym jest ratowanie życia ludzkiego lub mienia
§  6. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozu­mieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej określi, w drodze rozpo­rzą­dzenia, rodzaje prac wymaga­ją­cych szcze­gólnej spraw­ności psycho­fi­zycznej.

 

 

 

Niniejsze opraco­wanie nie stanowi porady prawnej ani podat­kowej. Kancelaria nie ponosi odpowie­dzial­ności za wykorzy­stanie infor­macji w nim zawar­tych bez wcześniej­szego zasię­gnięcia opinii Kancelarii.

Brak Komentarzy

Zostaw Komentarz