+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy, ze względu na groźbę zarażenia koronawirusem?

PRAWO KONSUMENCKIE-cadr

Uprawnienie do powstrzymania się od wykonywania pracy przez pracownika zostało uregulowane w art. 210 k.p. Zgodnie z ww. normą prawną może to nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom.  Jak wskazują komentatorzy, w świetle art. 210 § 1 k.p., dla skorzystania z tego prawa konieczne jest łączne zaistnienie dwóch przesłanek: warunki pracy mają nie odpowiadać przepisom bhp i ma to stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia. Oznacza to, że nie każda sytuacja, którą można ocenić jako nieodpowiadającą...

Przejdź do wpisu

Zalecenia GIS dla zakładów pracy w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem

a

Główny Inspektor Sanitarny, na swojej stronie internetowej https://gis.gov.pl /aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem/, podał zalecenia dla zakładów pracy w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.  Jak wskazano w ww. informacji, zaleca się: 1) Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra), promować zatwierdzanie spraw przez internet. 2) Promować regularne i dokładne mycie rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 3) Upewnić się, że osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą. 4) Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach, w miejscu pracy i upewnić się, że...

Przejdź do wpisu

Dłuższy czas pracy kobiet w ciąży przy monitorze ekranowym - zmiany od 1 maja 2017r.

a

1 maja 2017r. wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. Zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia, dla kobiet w ciąży przewidziano dopuszczalność pracy na stanowiskach z  monitorami ekranowymi – do 50 minut w ciągu każdej godziny, z zapewnieniem co najmniej 10-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy, przy nieprzekraczaniu 8 godzin łącznego czasu pracy w ciągu doby. Wyżej wskazany przepis zastąpi dotychczasowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla...

Przejdź do wpisu

Czy można zaliczyć okres szkoły górniczej do stażu pracy?

pracy-cadr

Wiele osób zadaje sobie pytanie czy istnieje możliwość zaliczenia okresu nauki w szkole górniczej, która powiązana była z pracą na kopalni (pod ziemią) do stażu pracy. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (zwana dalej: u.e.r.f.u.s.) w art. 6 i 7 jednoznacznie wskazuje katalog okresów składkowych oraz katalog okresów nieskładkowych. Co istotne wśród tych okresów nie został wymieniony okres nauki w szkole zawodowej. Zaliczeniu do okresów składkowych podlega – zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 3 u.e.r.f.u.s. - zatrudnienie młodocianych na obszarze Państwa Polskiego na warunkach określonych w przepisach obowiązujących przed dniem...

Przejdź do wpisu

Zmiany terminów w kodeksie pracy

pracy-cadr

Z dniem 1 stycznia 2017r. zmianie uległ termin, w którym pracownik może złożyć w sądzie odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania oraz żądanie nawiązania umowy o pracę. Zmiana ta została wprowadzona na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. 2016.2255), mocą której zmianie uległ dotychczasowa treść art. 264 kodeksu pracy. Do tej pory (tj. do dnia 1 stycznia 2017r.) termin na: - wniesienie odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosił 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę; -...

Przejdź do wpisu