+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Zmiany terminów w kodeksie pracy

pracy-cadr

Z dniem 1 stycznia 2017r. zmianie uległ termin, w którym pracownik może złożyć w sądzie odwołanie od wypowie­dzenia umowy o pracę, żądanie przywró­cenia do pracy lub odszko­do­wania oraz żądanie nawią­zania umowy o pracę. Zmiana ta została wprowa­dzona na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektó­rych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przed­się­biorców (Dz.U. 2016.2255), mocą której zmianie uległ dotych­cza­sowa treść art. 264 kodeksu pracy.

Do tej pory (tj. do dnia 1 stycznia 2017r.) termin na:

- wniesienie odwołanie od wypowie­dzenia umowy o pracę wnosił 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowia­da­ją­cego umowę o pracę;

- skiero­wanie żądania przywró­cenia do pracy lub odszko­do­wania wynosił 14 dni od dnia doręczenia zawia­do­mienia o rozwią­zaniu umowy o pracę bez wypowie­dzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę;

- skiero­wanie żądania nawią­zania umowy o pracę wynosił 14 dni od dnia doręczenia zawia­do­mienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Od 1 stycznia 2017r. termin na:

- wniesienie do sądu pracy odwołania od wypowie­dzenia umowy o pracę wnosi 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowia­da­ją­cego umowę o pracę;

- skiero­wanie do sądu pracy żądania przywró­cenia do pracy lub odszko­do­wania wynosi 21 dni od dnia doręczenia zawia­do­mienia o rozwią­zaniu umowy o pracę bez wypowie­dzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę;

- skiero­wanie do sądu pracy żądania nawią­zania umowy o pracę wnosi 21 dni od dnia doręczenia zawia­do­mienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Jak widać z powyż­szego ustawo­dawca ujedno­licił i wydłużył terminy do 21 dni, co daje pracow­nikom zdecy­do­wanie więcej czasu na podjęcie decyzji i ewentu­alne złożenie pisma proce­so­wego w sądzie. Dodatkowo zazna­czyć należy, iż dzięki przepisom przej­ściowym, termin 21 dni będzie miał zasto­so­wanie również do terminów już biegną­cych w dniu wejścia w życie zmian, tj. w dniu 1 stycznia 2017r.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektó­rych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przed­się­biorców (Dz.U.2016.2255 )

Art.  2.  W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 i 2138) wprowadza się nastę­pu­jące zmiany:

 5) art. 264 otrzy­muje brzmienie:

“Art. 264. § 1. Odwołanie od wypowie­dzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowia­da­ją­cego umowę o pracę.
2. Żądanie przywró­cenia do pracy lub odszko­do­wania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawia­do­mienia o rozwią­zaniu umowy o pracę bez wypowie­dzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.
3. Żądanie nawią­zania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawia­do­mienia o odmowie przyjęcia do pracy.”.

 Art.  24. Do terminów określo­nych w art. 264 ustawy zmienianej w art. 2, które nie upłynęły przed dniem wejścia w życie niniej­szej ustawy, stosuje się art. 264 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Niniejsze opraco­wanie nie stanowi porady prawnej ani podat­kowej. Kancelaria nie ponosi odpowie­dzial­ności za wykorzy­stanie infor­macji w nim zawar­tych bez wcześniej­szego zasię­gnięcia opinii Kancelarii.

Brak Komentarzy

Zostaw Komentarz