+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Czy można zaliczyć okres szkoły górniczej do stażu pracy?

pracy-cadr

Wiele osób zadaje sobie pytanie czy istnieje możli­wość zaliczenia okresu nauki w szkole górni­czej, która powią­zana była z pracą na kopalni (pod ziemią) do stażu pracy.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery­tu­rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (zwana dalej: u.e.r.f.u.s.) w art. 6 i 7 jedno­znacznie wskazuje katalog okresów skład­ko­wych oraz katalog okresów nieskład­ko­wych. Co istotne wśród tych okresów nie został wymie­niony okres nauki w szkole zawodowej. Zaliczeniu do okresów skład­ko­wych podlega – zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 3 u.e.r.f.u.s. - zatrud­nienie młodo­cia­nych na obszarze Państwa Polskiego na warun­kach określo­nych w przepi­sach obowią­zu­ją­cych przed dniem 1 stycznia 1975 r. Przy czym jak wskazuje się w judyka­turze okresem skład­kowym, w rozumieniu przepisu art. 6 ust. 2 pkt 3 u.e.r.f.u.s. - w świetle przepisów ustawy z 1958 r. o nauce zawodu, przyuczania do określonej pracy i warun­kach zatrud­niania młodo­cia­nych w zakła­dach pracy oraz o wstępnym stażu pracy - jest okres zatrud­nienia wykony­wa­nego na podstawie indywi­du­alnej umowy między zakładem pracy a szkolącym się młodo­cianym, a więc nie jest takim okresem okres praktyki odbywanej w zakła­dzie pracy na podstawie umowy zawartej między szkołą a zakładem pracy. Od powyż­szego odróżnić należy wynika­jący z programu nauczania w szkole obowiązek praktycznej nauki zawodu, który nie mieścił się nigdy w pojęciu zatrud­nienia, zaś praktyki zawodowe organi­zo­wane w zakła­dach pracy - stosownie do programu nauki - odbywały się na podstawie umów między szkołą a zakładem pracy, nie istniał więc żaden stosunek prawny miedzy uczniem a zakładem pracy. (tak: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 marca 2015 r., sygn. akt  III AUa 554/​14).

Jak wskazują komen­ta­torzy praktyczna nauka zawodu ucznia szkoły zawodowej jest dokumen­to­wana świadec­twem szkolnym, młodo­cia­nego pracow­nika natomiast - świadec­twem pracy. Tylko ten ostatni dokument - na gruncie obowią­zu­ją­cego prawa ubezpie­czeń społecz­nych - ma znaczenie przy ustalaniu prawa oraz wysokości emerytur i rent. Natomiast okres nauki w szkole zawodowej, jeżeli z uczniem nie została zawarta umowa o pracę, nie podlega uwzględ­nieniu przy ustalaniu upraw­nień emerytalno-​rentowych. (tak: Tymorek Krystyna, Wyjaśnienia Departamentu Ubezpieczeń Społecznych. Opublikowano: Sł.Pracow. 1995/​1/​23)

Dodatkowo wskazać należy na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 1999 r., w którym SN jedno­znacznie stwier­dził, że status prawny ucznia, który odbywał zajęcia praktyczne w ramach umowy o naukę w przyza­kła­dowej szkole górni­czej, nie pozwala na uznanie okresu tej nauki za skład­kowy okres zatrud­nienia młodo­cia­nych na obszarze Państwa Polskiego na warun­kach określo­nych w przepi­sach obowią­zu­ją­cych przed dniem 1 stycznia 1975 r. (art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy rewalo­ry­za­cyjnej, aktualnie art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery­tu­rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. Nr 162, poz. 1118). (tak: - wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 1999 r. II UKN 462/​98, OSNP-​wkł. 1999 r., z. 15, poz. 3)

Mając powyższe na uwadze stwier­dzić trzeba, że zaliczenie powyż­szego okresu mającego wpływ na prawo i wysokość emery­tury może nastąpić tylko i wyłącznie po przed­sta­wieniu odpowied­niej umowy, o której mowa wyżej, względnie zaświad­czenia zakładu pracy, stwier­dza­ją­cego bezsprzecznie, że w czasie odbywania nauki osoba zainte­re­so­wana była równo­cze­śnie pracow­ni­kiem.

 

 

Porównaj:
- wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 marca 2015 r., sygn. akt  III AUa 554/​14
- wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 20 stycznia 1999 r., III AUa 754/​98, OSA 1999 r., z. 6, poz. 33
- wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 10 maja 1994 r., III AUr 129/​94, OSA 1994 r., z. 7, poz. 52
- wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 1999 r., II UKN 462/​98, OSNP-​wkł. 1999 r., z. 15, poz. 3

 

 

Niniejsze opraco­wanie nie stanowi porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowie­dzial­ności za wykorzy­stanie infor­macji w nim zawar­tych bez wcześniej­szego zasię­gnięcia opinii Kancelarii.

Brak Komentarzy

Zostaw Komentarz