+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Przedłużenie ważności prawa jazdy i uprawnień do kierowania pojazdami w czasie stanu epidemii /​ zagrożenia epidemicznego

driver-with-brown-leather-driving-gloves-picjumbo-com

Na mocy art. 73 pkt. 57 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.695) o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zmieniającej m.in. ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzono przepis dzięki któremu w przypadku gdy m.in. ważność prawa jazdy czy uprawnień do kierowania pojazdami upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo...

Przejdź do wpisu

Pożyczka w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-​19

PRAWO Bankowe-cadr2

Na mocy ustawy  z dnia 31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono możliwość ubiegania się o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Pożyczka ta ma charakter jednorazowy i ma na celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Zgodnie z zapisami ustawy pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Ustalono, że okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy...

Przejdź do wpisu

Skarga nadzwyczajna - kto i kiedy może z niej skorzystać?

a

Nowa ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U.2018.5), przewiduje nową instytucję, jaką ma być skarga nadzwyczajna.             Zgodnie z art. 89 ww. ustawy od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie, może być wniesiona skarga nadzwyczajna, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia praworządności i sprawiedliwości społecznej i: 1) orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji, 2) orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, 3) zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego - a orzeczenie nie może być uchylone lub...

Przejdź do wpisu