+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Skarga nadzwyczajna - kto i kiedy może z niej skorzystać?

a

Nowa ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U.2018.5), przewi­duje nową insty­tucję, jaką ma być skarga nadzwy­czajna.

            Zgodnie z art. 89 ww. ustawy od prawo­moc­nego orzeczenia sądu powszech­nego lub sądu wojsko­wego kończą­cego postę­po­wanie w sprawie, może być wniesiona skarga nadzwy­czajna, jeżeli jest to konieczne dla zapew­nienia prawo­rząd­ności i sprawie­dli­wości społecznej i:

1) orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywa­tela określone w Konstytucji,

2) orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewła­ściwe zasto­so­wanie,

3) zachodzi oczywista sprzecz­ność istot­nych ustaleń sądu z treścią zebra­nego w sprawie materiału dowodo­wego

- a orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwy­czaj­nych środków zaskar­żenia.

            Skargę nadzwy­czajną, zgodnie z przepi­sami ustawy, będzie mógł wnieść Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz, w zakresie swojej właści­wości, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

            Skargę nadzwy­czajną wnosi się będzie w terminie 5 lat od dnia uprawo­moc­nienia się zaskar­żo­nego orzeczenia, a jeżeli od orzeczenia została wniesiona kasacja albo skarga kasacyjna - w terminie roku od dnia ich rozpo­znania. Niedopuszczalne będzie uwzględ­nienie skargi nadzwy­czajnej na nieko­rzyść oskar­żo­nego wniesionej po upływie roku od dnia uprawo­moc­nienia się orzeczenia, a jeżeli od orzeczenia została wniesiona kasacja albo skarga kasacyjna - po upływie 6 miesięcy od dnia jej rozpo­znania. Jeżeli od uprawo­moc­nienia się zaskar­żo­nego orzeczenia upłynęło 5 lat, a orzeczenie wywołało nieod­wra­calne skutki prawne lub przema­wiają za tym zasady lub wolności i prawa człowieka i obywa­tela określone w Konstytucji, Sąd Najwyższy może ograni­czyć się do stwier­dzenia wydania zaskar­żo­nego orzeczenia z narusze­niem prawa oraz wskazania okolicz­ności, z powodu których wydał takie rozstrzy­gnięcie.

            Od tego samego orzeczenia w interesie tej samej strony skarga nadzwy­czajna może być wniesiona tylko raz. Skargi nadzwy­czajnej nie będzie można oprzeć na zarzu­tach, które były przed­miotem rozpo­zna­wania skargi kasacyjnej lub kasacji przyjętej do rozpo­znania przez Sąd Najwyższy. Skarga nadzwy­czajna nie będzie dopusz­czalna od wyroku ustala­ją­cego nieist­nienie małżeń­stwa, orzeka­ją­cego unieważ­nienie małżeń­stwa albo rozwód, jeżeli choćby jedna ze stron po uprawo­moc­nieniu się takiego orzeczenia zawarła związek małżeński, oraz od posta­no­wienia o przyspo­so­bieniu. Skarga nadzwy­czajna nie będzie dopusz­czalna w sprawach o wykro­czenia i wykro­czenia skarbowe.

            W przypadku uwzględ­nienia skargi nadzwy­czajnej, Sąd Najwyższy uchyla zaskar­żone orzeczenie w całości lub w części i stosownie do wyników rozprawy orzeka co do istoty sprawy albo przeka­zuje sprawę do ponow­nego rozpo­znania właści­wemu sądowi, w razie potrzeby uchylając także orzeczenie sądu pierw­szej instancji, albo umarza postę­po­wanie. Sąd Najwyższy oddala skargę nadzwy­czajną, jeżeli stwierdzi brak podstawy do uchylenia zaskar­żo­nego orzeczenia. Jeżeli Sąd Najwyższy przy rozpa­try­waniu skargi nadzwy­czajnej uzna, że przyczyną naruszenia przez orzeczenie zasad lub wolności i praw człowieka i obywa­tela, określo­nych w Konstytucji, jest niezgod­ność ustawy z Konstytucją, wystę­puje z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego. Sąd Najwyższy może zawiesić postę­po­wanie z urzędu jeżeli rozstrzy­gnięcie sprawy zależy od wyniku postę­po­wania toczą­cego się przed Trybunałem Konstytucyjnym.

            Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia - tj. 3 kwietnia 2018r.

            Przy czym zazna­czyć należy, iż zgodnie z przepi­sami przej­ścio­wymi, w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniej­szej ustawy skarga nadzwy­czajna może być wniesiona od prawo­moc­nych orzeczeń kończą­cych postę­po­wanie w sprawach, które uprawo­moc­niły się po dniu 17 paździer­nika 1997 r. Przepisu art. 89 § 3 zdanie pierwsze nie stosuje się. Jeżeli od uprawo­moc­nienia się zaskar­żo­nego orzeczenia upłynęło 5 lat, a orzeczenie wywołało nieod­wra­calne skutki prawne lub przema­wiają za tym zasady lub wolności i prawa człowieka i obywa­tela określone w Konstytucji, Sąd Najwyższy może ograni­czyć się do stwier­dzenia wydania zaskar­żo­nego orzeczenia z narusze­niem prawa oraz wskazania okolicz­ności, z powodu których wydał takie rozstrzy­gnięcie.

 

 

Podstawa prawna:
-  ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U.2018.5)

 

 

Niniejsze opraco­wanie nie stanowi porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowie­dzial­ności za wykorzy­stanie infor­macji w nim zawar­tych bez wcześniej­szego zasię­gnięcia opinii Kancelarii.

Brak Komentarzy

Zostaw Komentarz