+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - jest już dostępny on-​line

foto (1) copy

Na mocy ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciw­dzia­łaniu zagro­że­niom przestęp­czo­ścią (Dz.U.2016.862 z późn. zm.) na tle seksu­alnym utworzono Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Rejestr ten składa się z dwóch oddziel­nych baz danych: 1) Rejestru z dostępem ograni­czonym oraz 2) Rejestru publicz­nego.

W Rejestrze z dostępem ograni­czonym gromadzi się, z zastrze­że­niem art. 9 ust. 1-​3 ww. ustawy, dane o osobach:

1) prawo­mocnie skaza­nych za popeł­nienie przestępstw, o których mowa w art. 2, (tj. przestęp­stwa przeciwko wolności seksu­alnej wymie­nione w rozdziale XXV ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, z wyłącze­niem przestępstw określo­nych w: 1) art. 201 Kodeksu karnego, chyba że zostały popeł­nione na szkodę małolet­niego; 2) art. 202 § 1 Kodeksu karnego; 3) art. 202 § 3 Kodeksu karnego polega­ją­cych na prezen­to­waniu treści porno­gra­ficz­nych związa­nych z prezen­to­wa­niem przemocy lub posłu­gi­wa­niem się zwierzę­ciem; 4) art. 202 § 4a Kodeksu karnego; 5) art. 202 § 4b Kodeksu karnego polega­ją­cych na przecho­wy­waniu lub posia­daniu treści porno­gra­ficz­nych przed­sta­wia­ją­cych wytwo­rzony albo przetwo­rzony wizerunek małolet­niego uczest­ni­czą­cego w czynności seksu­alnej; 6) art. 202 § 4c Kodeksu karnego; 7) art. 204 § 1 i 2 Kodeksu karnego, chyba że zostały popeł­nione na szkodę małolet­niego)

2) przeciwko którym prawo­mocnie warun­kowo umorzono postę­po­wanie karne w sprawach o przestęp­stwa, o których mowa w art. 2,

3) wobec których prawo­mocnie orzeczono środki zabez­pie­cza­jące w sprawach o przestęp­stwa, o których mowa w art. 2,

4) nielet­nich, wobec których prawo­mocnie orzeczono środki wycho­wawcze, poprawcze lub wychowawczo-​lecznicze albo którym wymie­rzono karę na podstawie art. 94 ustawy z dnia 26 paździer­nika 1982 r. o postę­po­waniu w sprawach nielet­nich, w sprawach o czyny karalne, o których mowa w art. 2, z wyłącze­niem art. 200 § 1 Kodeksu karnego.

W Rejestrze publicznym gromadzi się, z zastrze­że­niem art. 9 ust. 4 ww. ustawy, dane o osobach, o których mowa w pkt. 1-​3 wskaza­nych powyżej, jeśli w kwali­fi­kacji prawnej przyjętej w orzeczeniu powołano art. 197 § 3 pkt 2 lub § 4 Kodeksu karnego, lub które popeł­niły przestęp­stwo, o którym mowa w art. 2, będąc uprzednio skaza­nymi na karę pozba­wienia wolności bez warun­ko­wego zawie­szenia jej wykonania za przestęp­stwo, o którym mowa w art. 2, jeśli które­kol­wiek z tych przestępstw zostało popeł­nione na szkodę małolet­niego.

W Rejestrze publicznym zamiesz­czone są nastę­pu­jące dane o spraw­cach najgroź­niej­szych przestępstw na tle seksu­alnym:

 • dane identy­fi­ku­jące osobę – nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, płeć, data i miejsce urodzenia, państwo urodzenia, obywa­tel­stwo lub obywa­tel­stwa;
 • oznaczenie organu, który wydał orzeczenie, oraz sygna­tura akt sprawy;
 • data wydania oraz uprawo­moc­nienia się orzeczenia;
 • data i miejsce popeł­nienia czynu zabro­nio­nego będącego przed­miotem postę­po­wania;
 • kwali­fi­kacja prawna czynu zabro­nio­nego przyjęta w orzeczeniu;
 • infor­macja o orzeczo­nych karach, warun­kowym umorzeniu postę­po­wania, środkach karnych, zabez­pie­cza­ją­cych, okresie próby, dozorze kuratora, środkach kompen­sa­cyj­nych, przepadku i nałożo­nych obowiąz­kach oraz podstawa prawna ich orzeczenia;
 • infor­macja o rozpo­częciu, zakoń­czeniu oraz miejscu wykony­wania kar: pozba­wienia wolności, 25 lat pozba­wienia wolności i dożywot­niego pozba­wienia wolności, aresztu i aresztu wojsko­wego oraz zastęp­czej kary pozba­wienia wolności i pobytu w zakła­dzie psychia­trycznym;
 • infor­macja o odroczeniu i przerwie wykonania kary pozba­wienia wolności;
 • infor­macja o warun­kowym zwolnieniu i odwołaniu takiego zwolnienia;
 • infor­mację o odroczeniu i przerwie wykonania kary pozba­wienia wolności;
 • infor­mację o warun­kowym zwolnieniu i odwołaniu takiego zwolnienia;
 • infor­mację o zarzą­dzeniu wykonania warun­kowo zawie­szo­nego umiesz­czenia w zakła­dzie popraw­czym;
 • infor­mację o warun­kowym zwolnieniu z zakładu popraw­czego i odwołaniu takiego zwolnienia;
 • infor­mację o warun­kowym odstą­pieniu od wykonania orzeczenia o umiesz­czeniu w zakła­dzie popraw­czym, a także zarzą­dzeniu umiesz­czenia nielet­niego w zakła­dzie popraw­czym;
 • infor­mację o powołaniu nielet­niego do zasad­ni­czej służby wojskowej lub służby zastęp­czej;
 • infor­mację o zmianie albo uchyleniu środka wycho­waw­czego oraz wychowawczo-​leczniczego.
 • wizerunek twarzy osoby ujętej w Rejestrze (na podstawie zdjęcia z dowodu osobi­stego);
 • nazwa miejsco­wości, w której osoba przebywa.

Dane z Rejestru publicz­nego są dostępne bez ograni­czeń oraz publi­ko­wane na stronie inter­ne­towej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości - https://rps.ms.gov.pl/pl-PL/Public#/

Prawo do uzyskania infor­macji o osobie ujętej w Rejestrze z dostępem ograni­czonym, przysłu­guje:
1) sądom sprawu­jącym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawie­dli­wości - w związku z prowa­dzonym postę­po­wa­niem;
2) proku­ra­torom i innym organom upraw­nionym do prowa­dzenia postę­po­wania przygo­to­waw­czego w sprawach karnych oraz czynności spraw­dza­ją­cych w sprawach o wykro­czenia - w związku z prowa­dzonym postę­po­wa­niem;
3) 1  Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu - w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania nałożo­nych na nie zadań określo­nych w ustawie;
4) organom wykonu­jącym orzeczenia w postę­po­waniu karnym, w sprawach o wykro­czenia oraz w sprawach nielet­nich - w związku z prowa­dzonym postę­po­wa­niem wykonaw­czym, w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania orzeczenia;
5) organom admini­stracji rządowej, organom samorządu teryto­rial­nego oraz innym organom wykonu­jącym zadania publiczne - w przypad­kach gdy jest to uzasad­nione potrzebą wykonania nałożo­nych na nie zadań określo­nych w ustawie;
6) praco­dawcom - przed nawią­za­niem z osobą stosunku pracy związanej z wycho­wa­niem, edukacją, wypoczyn­kiem, lecze­niem małolet­nich lub z opieką nad nimi, w zakresie uzyskania infor­macji, czy dane tej osoby są zgroma­dzone w tym Rejestrze;
7) innym organi­za­torom - przed dopusz­cze­niem osoby do działal­ności związanej z wycho­wa­niem, edukacją, wypoczyn­kiem, lecze­niem małolet­nich lub z opieką nad nimi, w zakresie uzyskania infor­macji, czy dane tej osoby są zgroma­dzone w tym Rejestrze;
8) każdej osobie - w zakresie uzyskania infor­macji, czy jej dane są zgroma­dzone w tym Rejestrze.

Zaznaczyć przy tym trzeba, że zgodnie z art. 21 ww. ustawy przed nawią­za­niem z osobą stosunku pracy lub przed dopusz­cze­niem osoby do innej działal­ności związanej z wycho­wa­niem, edukacją, wypoczyn­kiem, lecze­niem małolet­nich lub z opieką nad nimi praco­dawcy lub inni organi­za­torzy w zakresie takiej działal­ności są obowią­zani do uzyskania infor­macji, czy dane tej osoby są zamiesz­czone w Rejestrze z dostępem ograni­czonym. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest wymagane przed dopusz­cze­niem do działal­ności, o której mowa powyżej, rodziny małolet­niego lub osoby znanej rodzicom małolet­niego osobi­ście i wykony­wanej w stosunku do własnych małolet­nich dzieci lub małolet­nich dzieci znajo­mych. Przez rodzinę należy rozumieć osoby spokrew­nione albo osoby niespo­krew­nione, pozosta­jące w faktycznym związku oraz wspólnie zamiesz­ku­jące i gospo­da­ru­jące.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciw­dzia­łaniu zagro­że­niom przestęp­czo­ścią (Dz.U.2016.862 z późn. zm.)

 

Niniejsze opraco­wanie nie stanowi porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowie­dzial­ności za wykorzy­stanie infor­macji w nim zawar­tych bez wcześniej­szego zasię­gnięcia opinii Kancelarii.

Brak Komentarzy

Zostaw Komentarz