+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Odpowiedzialność poręczyciela w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez dłużnika

foto (81) copy

Banki udzie­lając kredytów czy pożyczek, żądają ud dłużnika głównego – kredy­to­biorcy różnych form zabez­pie­czenia swojej wierzy­tel­ności. Jedną z form zabez­pie­czenia wierzy­tel­ności może być poręczenie cywilne. Do udzie­lenia poręczenia dochodzi na postawie umowy zawartej pomiędzy wierzy­cielem (a więc bankiem) a poręczy­cielem. Oświadczenie woli poręczy­ciela o udzie­leniu poręczenia dla swej ważności wymaga formy pisemnej. Zaznaczyć przy tym należy, iż przepisy nie wymagają do skutecz­nego ustano­wienia poręczenia zgody dłużnika głównego, choć z reguły to on najczę­ściej jest inicja­torem udzie­lenia poręczenia.

Do momentu kiedy dłużnik główny spłaca swoje zobowią­zania w terminie, bank co do zasady nie żąda zaspo­ko­jenie zadłu­żenia od poręczy­ciela. Problem dla poręczy­ciela pojawia się w sytuacji gdy dłużnik główny zaprze­staje spłaty swojego zobowią­zania. Wówczas wierzy­ciel – a więc bank z reguły dochodzi zapłaty zobowią­zania od poręczy­ciela. Spłata przez poręczy­ciela długu, powoduje iż w stosunku podsta­wowym (a więc pomiędzy bankiem a kredy­to­biorcą) nastąpi spłata, a więc zwolnienie z długu dłużnika głównego. Nie będzie on już ponosił odpowie­dzial­ności wobec wierzy­ciela – czyli banku. Z kolei w stosunku poręczenia, spłata dokonana przez poręczy­ciela powoduje, iż poręczy­ciel wstępuje w prawa zaspo­ko­jo­nego wierzy­ciela. Dług główny więc nie wygasa, a poręczy­ciel będzie mógł żądać od dłużnika tego, co świad­czył wierzy­cie­lowi. Czyli jeżeli poręczy­ciel spłacił całe zadłu­żenie, wówczas może docho­dzić od dłużnika całości tej kwoty.

Inaczej wygląda sytuacja, w przypadku gdy dłużnik główny będący konsu­mentem złoży wniosek o ogłoszenie upadłości konsu­menc­kiej. W przypadku gdy upadłość konsu­mencką ogłasza dłużnik główny, może on – po przej­ściu proce­dury upadło­ściowej – uzyskać tzw. oddłu­żenie na mocy orzeczenia sądu. Wskutek tego orzeczenia zobowią­zanie dotąd spoczy­wa­jące na dłużniku głównym - upadłym wygaśnie i nie będzie mogło być od niego docho­dzone. Zaznaczyć jednak należy, iż wygaśnięcie długu odnosi skutek tylko względem dłużnika głównego i nadal będzie spoczywać na poręczy­cielu, który za przed­mio­towy dług będzie odpowiadać w pełnym zakresie. Oznacza to, że wierzy­ciele upadłego (a więc również banki) będą mogli docho­dzić od poręczy­ciela – tak jak w pierw­szej opisanej sytuacji - całości niespła­conej należ­ności wraz z odset­kami za całość opóźnienia na drodze postę­po­wania sądowego czy później egzeku­cyj­nego. Poręczyciel w takiej sytuacji nabywa regres względem upadłego, przy czym w przeci­wień­stwie do pierw­szej sytuacji, w zakresie nie wyższym niż wynika to z planu spłat. Poręczyciel może w takiej sytuacji domagać się zapłaty z tytułu regresu w wysokości i termi­nach objętych planem spłat, co znajduje wyraz norma­tywny w zastrze­żeniu: “ustalenie planu spłaty wierzy­cieli i umorzenie zobowiązań upadłego jest skuteczne również w stosun­kach pomiędzy upadłym, a poręczy­cielem, gwarantem i współ­dłuż­ni­kiem upadłego” (art. 491 z zn. 15 ust. 5 zd. 2 PrUp). Jak wynika więc z powyż­szego poręczy­ciel będzie mógł żądać od dłużnika zwrotu  kwoty tylko w wysokości wskazanej w planie spłaty, a nie w wysokości jaką faktycznie był zmuszony świad­czyć (spłacić) na rzecz wierzy­ciela.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z późn. zm.)
Art.  876. [Umowa poręczenia] §  1. Przez umowę poręczenia poręczy­ciel zobowią­zuje się względem wierzy­ciela wykonać zobowią­zanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowią­zania nie wykonał.
2. Oświadczenie poręczy­ciela powinno być pod rygorem nieważ­ności złożone na piśmie.
Art.  879. [Zakres zobowią­zania poręczy­ciela] §  1. O zakresie zobowią­zania poręczy­ciela rozstrzyga każdo­czesny zakres zobowią­zania dłużnika.
2. Jednakże czynność prawna dokonana przez dłużnika z wierzy­cielem po udzie­leniu poręczenia nie może zwięk­szyć zobowią­zania poręczy­ciela.
Art.  881. [Odpowiedzialność solidarna] W braku odmien­nego zastrze­żenia poręczy­ciel jest odpowie­dzialny jak współ­dłużnik solidarny.
Art.  883. [Zarzuty przysłu­gu­jące poręczy­cie­lowi] §  3. W razie śmierci dłużnika poręczy­ciel nie może powoływać się na ograni­czenie odpowie­dzial­ności spadko­biercy wynika­jące z przepisów prawa spadko­wego.

- ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadło­ściowe (Dz.U.2015.233 z późn. zm.)
Art.  491 z zn. 15. [Ustalenia planu spłaty]  1. W posta­no­wieniu o ustaleniu planu spłaty wierzy­cieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowią­zany spłacać zobowią­zania uznane na liście wierzy­tel­ności, niewy­ko­nane w toku postę­po­wania na podstawie planów podziału, oraz jaka część zobowiązań upadłego powsta­łych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzy­cieli.
4. Sąd nie jest związany stano­wi­skiem upadłego co do treści planu spłaty wierzy­cieli. Ustalając plan spłaty wierzy­cieli, sąd bierze pod uwagę możli­wości zarob­kowe upadłego, koniecz­ność utrzy­mania upadłego i osób pozosta­ją­cych na jego utrzy­maniu, w tym ich potrzeby miesz­ka­niowe, wysokość nieza­spo­ko­jo­nych wierzy­tel­ności i realność ich zaspo­ko­jenia w przyszłości.
5. Ustalenie planu spłaty wierzy­cieli nie narusza praw wierzy­ciela wobec poręczy­ciela upadłego oraz współ­dłuż­nika upadłego ani praw wynika­ją­cych z hipoteki, zastawu, zastawu rejestro­wego, zastawu skarbo­wego oraz hipoteki morskiej, jeśli były one ustano­wione na mieniu osoby trzeciej. Ustalenie planu spłaty wierzy­cieli i umorzenie zobowiązań upadłego jest skuteczne również w stosun­kach pomiędzy upadłym, a poręczy­cielem, gwarantem i współ­dłuż­ni­kiem upadłego.
6. W okresie wykony­wania planu spłaty wierzy­cieli niedo­pusz­czalne jest wszczęcie postę­po­wania egzeku­cyj­nego dotyczą­cego wierzy­tel­ności powsta­łych przed ustale­niem planu spłaty wierzy­cieli, z wyjąt­kiem wierzy­tel­ności wynika­ją­cych z zobowiązań, o których mowa w art. 491 z zn. 21 ust. 2.

Niniejsze opraco­wanie nie stanowi porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowie­dzial­ności za wykorzy­stanie infor­macji w nim zawar­tych bez wcześniej­szego zasię­gnięcia opinii Kancelarii.

 

Brak Komentarzy

Zostaw Komentarz