+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Roczne przedawnienie roszczeń z powodu odmowy przyjęcia pasażera na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów

airplane-waiting-for-departure-in-the-airport-picjumbo-com2

W dniu 17 marca 2017r. Sąd Najwyższy podjął się odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 1 grudnia 2016 r., sygn. akt XXVII Ca 3352/16, o treści: Czy roszczenie pasażera wynikające z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/9 przedawnia się w okresie jednego roku od dnia wykonania przewozu lub dnia, w którym przewóz miał być wykonany, zgodnie z art....

Przejdź do wpisu

Czy rodzic może udzielić pełnomocnictwa do wyrażenia zgody na zabieg operacyjny dziecka?

a

Sądu Okręgowy w Lublinie przedstawił Sądowi Najwyższemu następujące pytanie "Czy rodzic w ramach wykonywania władzy rodzicielskiej może skutecznie udzielić pełnomocnictwa do wyrażenia zgody na dokonanie zabiegu medycznego u jego małoletniego dziecka?" W odpowiedzi na to pytanie, w uzasadnieniu wyroku, Sąd Najwyższy wskazał, iż niedopuszczalność udzielenia przez rodzica pełnomocnictwa ogólnego do wykonywania wszystkich czynności z zakresu władzy rodzicielskiej, w tym blankietowej zgody na wykonywanie zabiegów medycznych, nie budzi wątpliwości. Rodzice dziecka sprawują władzę rodzicielską osobiście na zasadzie wyłączności w zakresie pieczy nad osobą dziecka, zarządu jego majątkiem i reprezentacji (art. 95 § 1, art. 96 i 98 § 1 k.r.o.), chociaż...

Przejdź do wpisu

Czy można zaliczyć okres szkoły górniczej do stażu pracy?

pracy-cadr

Wiele osób zadaje sobie pytanie czy istnieje możliwość zaliczenia okresu nauki w szkole górniczej, która powiązana była z pracą na kopalni (pod ziemią) do stażu pracy. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (zwana dalej: u.e.r.f.u.s.) w art. 6 i 7 jednoznacznie wskazuje katalog okresów składkowych oraz katalog okresów nieskładkowych. Co istotne wśród tych okresów nie został wymieniony okres nauki w szkole zawodowej. Zaliczeniu do okresów składkowych podlega – zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 3 u.e.r.f.u.s. - zatrudnienie młodocianych na obszarze Państwa Polskiego na warunkach określonych w przepisach obowiązujących przed dniem...

Przejdź do wpisu

Obowiązki kierowcy w czasie zimy

driver-with-brown-leather-driving-gloves-picjumbo-com

Niezależnie od pory roku, zgodnie z art. 60 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (dalej zwana p.r.d.), zabrania się: używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim; wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne; ozdabiania tablic rejestracyjnych oraz umieszczania z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów, które ograniczają czytelność tych tablic. Co więcej zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 i 5 p.r.d., pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego m.in. nie...

Przejdź do wpisu

Uchylenie mandatu karnego

a

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie (dalej k.p.w.) reguluje kwestie możliwości uchylenia się od mandatu karnego. Uchylenie mandatu karnego możliwe jest w następujących przypadkach: 1. gdy mandat nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie; 2. gdy mandat nałożono na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat; 3. gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w 15-17 Kodeksu wykroczeń, czyli gdy: - mandat nałożono za czyn popełniony w okolicznościach wyłączających jego bezprawność, tj. w przypadku obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności, - mandat nałożono na osobę, która w momencie popełniania czynu z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub...

Przejdź do wpisu

Zmiany terminów w kodeksie pracy

pracy-cadr

Z dniem 1 stycznia 2017r. zmianie uległ termin, w którym pracownik może złożyć w sądzie odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania oraz żądanie nawiązania umowy o pracę. Zmiana ta została wprowadzona na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. 2016.2255), mocą której zmianie uległ dotychczasowa treść art. 264 kodeksu pracy. Do tej pory (tj. do dnia 1 stycznia 2017r.) termin na: - wniesienie odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosił 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę; -...

Przejdź do wpisu

Obowiązek zgłaszania zmian w KW

h7-slider-small-img-2

Przypominam, iż każda osoba, która nabyła nieruchomość (gruntową, budynkową lub lokalową), ma obowiązek dotyczący niezwłocznego ujawnienia uzyskanego prawa własności w dziale II księgi wieczystej. Zgodnie bowiem z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej. Wskazany w ww. normie prawnej termin „niezwłocznie” należy interpretować stosownie do okoliczności danego przypadku nabycia nieruchomości i stopnia trudności oraz czasochłonności kroków potrzebnych do uzyskania dokumentu stanowiącego podstawę wpisu do księgi wieczystej. Co więcej jeżeli osoba trzecia doznała szkody na skutek nieujawnienia...

Przejdź do wpisu

Prawo do obrony w sprawach o wykroczenia

a

Pomimo tego, iż uprawnienie to weszło do naszego systemu prawnego 1 sierpnia 2015r., w dalszym ciągu spotkać można sytuacje, w których osoby co do których istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko nim wniosku o ukaranie, nie są informowane o przysługujących im prawach, w tym w szczególności o przysługującym im prawie do korzystania z pomocy obrońcy. Do momentu wejścia w życie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, tj. do dnia 1 sierpnia 2015r., obwinionemu przysługiwało prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy jednego obrońcy, o czym należało go...

Przejdź do wpisu

Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

a

Jak wynika wprost z art. 545 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić: 1) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie; 2) jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo; 3) jej przedstawiciel ustawowy. Przy czym zaznaczyć należy, iż krewni osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, nie mogą zgłaszać tego wniosku,  jeżeli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego. Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić także prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich (por. art. 7 k.p.c. oraz art. 14 pkt 4 w zw. z art. 1 ust. 2 i 3 ustawy o RPO) lub Rzecznik Praw Dziecka (por. art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o RPD). Co więcej...

Przejdź do wpisu

Odpowiedzialność poręczyciela w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez dłużnika

foto (81) copy

Banki udzielając kredytów czy pożyczek, żądają ud dłużnika głównego – kredytobiorcy różnych form zabezpieczenia swojej wierzytelności. Jedną z form zabezpieczenia wierzytelności może być poręczenie cywilne. Do udzielenia poręczenia dochodzi na postawie umowy zawartej pomiędzy wierzycielem (a więc bankiem) a poręczycielem. Oświadczenie woli poręczyciela o udzieleniu poręczenia dla swej ważności wymaga formy pisemnej. Zaznaczyć przy tym należy, iż przepisy nie wymagają do skutecznego ustanowienia poręczenia zgody dłużnika głównego, choć z reguły to on najczęściej jest inicjatorem udzielenia poręczenia. Do momentu kiedy dłużnik główny spłaca swoje zobowiązania w terminie, bank co do zasady nie żąda zaspokojenie zadłużenia od poręczyciela. Problem dla poręczyciela pojawia...

Przejdź do wpisu