+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Rozwód z orzeczeniem o winie

a

Zgodnie z art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Podkreślić przy tym trzeba, że kodeks rodzinny i opiekuńczy nie odróżnia winy „większej” i „mniejszej”, a małżonka, który zawinił jedną z wielu przyczyn rozkładu, należy uznać za współwinnego, choćby nawet wina drugiego  małżonka w spowodowaniu innych przyczyn była cięższa. (tak: Wyrok SN z dnia 22.10.1999 r., sygn. akt III CKN 386/98). Może się więc zdarzyć,...

Przejdź do wpisu

Czy rodzic może udzielić pełnomocnictwa do wyrażenia zgody na zabieg operacyjny dziecka?

a

Sądu Okręgowy w Lublinie przedstawił Sądowi Najwyższemu następujące pytanie "Czy rodzic w ramach wykonywania władzy rodzicielskiej może skutecznie udzielić pełnomocnictwa do wyrażenia zgody na dokonanie zabiegu medycznego u jego małoletniego dziecka?" W odpowiedzi na to pytanie, w uzasadnieniu wyroku, Sąd Najwyższy wskazał, iż niedopuszczalność udzielenia przez rodzica pełnomocnictwa ogólnego do wykonywania wszystkich czynności z zakresu władzy rodzicielskiej, w tym blankietowej zgody na wykonywanie zabiegów medycznych, nie budzi wątpliwości. Rodzice dziecka sprawują władzę rodzicielską osobiście na zasadzie wyłączności w zakresie pieczy nad osobą dziecka, zarządu jego majątkiem i reprezentacji (art. 95 § 1, art. 96 i 98 § 1 k.r.o.), chociaż...

Przejdź do wpisu

Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie?

a

Jak wynika wprost z art. 545 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić: 1) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie; 2) jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo; 3) jej przedstawiciel ustawowy. Przy czym zaznaczyć należy, iż krewni osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, nie mogą zgłaszać tego wniosku,  jeżeli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego. Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić także prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich (por. art. 7 k.p.c. oraz art. 14 pkt 4 w zw. z art. 1 ust. 2 i 3 ustawy o RPO) lub Rzecznik Praw Dziecka (por. art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o RPD). Co więcej...

Przejdź do wpisu

Obowiązek alimentacyjny i egzekucja komornicza a świadczenia na dzieci (500+ nie wpływa na wysokość alimentów)

DSC_3030

20 sierpnia 2016r. wejdzie w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta ma istotne znaczenie dla osób korzystających z świadczeń alimentacyjnych jak również dla osób względem których prowadzona jest egzekucja. W ww. ustawie wskazano bowiem wprost, iż na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają: 1. świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 i 195), podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji; 2. świadczenia, wydatki i inne...

Przejdź do wpisu

Zadośćuczynienie za utrudnianie kontaktów z dziećmi

a

W dniu 15 lipca 2015 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny (sygn. akt I ACa 202/15) wydał bardzo ciekawy wyrok dotyczący utrudniania kontaktów z dziećmi. Zgodnie z ww. wyrokiem utrudnianie bądź uniemożliwianie kontaktów z dzieckiem przez jednego z rodziców, wynikłe również wskutek manipulowania dziećmi i nastawiania ich przeciwko drugiemu rodzicowi, stanowi naruszenie przez tegoż rodzica jednego z podstawowych dóbr osobistych człowieka w postaci więzi rodzicielskiej. Zdaniem Sądu orzekającego więź rodzicielska jest bowiem więziom szczególną, której naruszenie wiąże się ze znacznym cierpieniem psychicznym. Co więcej jak wskazał Sąd Apelacyjny, dobra osobiste człowieka pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w...

Przejdź do wpisu