+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Czy można żądać odsetek za opóźnienie w zapłacie kosztów?

PRAWO Bankowe-cadr

Wiele razy pojawia się pytanie czy osoba, która wygrywa proces sądowy może żądać odsetek za opóźnienie od kosztów sądowych wskaza­nych w orzeczeniu sądowym, analo­gicznie jak ma to miejsce w przypadku należ­ności głównej. Kwestia ta nie została wprost uregu­lo­wana w przepi­sach, dlatego Sąd Okręgowy w Lublinie zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozstrzy­gnięcie zagad­nienia prawnego o treści: “Czy w razie opóźnienia dłużnika z zapłatą należ­ności z tytułu kosztów procesu cywil­nego zasądzo­nych w prawo­mocnym orzeczeniu można docho­dzić w odrębnym procesie cywilnym odsetek ustawo­wych od tych kosztów na podstawie art. 481 § 1 kodeksu cywil­nego?”
W odpowiedzi na tak zadane pytanie SN podjął uchwałę, zgodnie z którą “Przepis art. 481 § 1 KC nie ma zasto­so­wania do świad­czeń pienięż­nych zasądzo­nych prawo­mocnym orzecze­niem o kosztach procesu.” Jak wskazał SN w uzasad­nieniu swego orzeczenia “Należy (…) dobitnie podkre­ślić, że brak przepisu umożli­wia­ją­cego doliczanie odsetek do świad­czeń pienięż­nych zasądzo­nych prawo­mocnym orzecze­niem o kosztach procesu nie może być postrze­gany jako luka w przed­sta­wionym rozumieniu, upoważ­nia­jąca do stoso­wania art. 481 KC. Regulacja w zakresie wysokości kosztów jest (…) autono­miczna, pełna i wyczer­pu­jąca, jeżeliby więc prawo­dawca zdecy­dował się na zmianę w tym zakresie, powinien wyraźnie to zademon­strować uchwa­le­niem wyraź­nego przepisu, jak np. uczynił to w art. 105 § 2 KPC, posta­na­wiając, że w pewnych sytuacjach obowiązek zwrotu kosztów procesu ma charakter solidarny (por. art. 366 KC). Tak również dzieje się w prawie obcym. Przykładowo, w prawie cywilnym austriackim i francu­skim prawo­dawca ustanowił odrębne przepisy proce­sowe o odset­kach, o niższej stopie niż odsetki cywilne.” Co więcej jak wskazano w uzasad­nieniu ww. orzeczenia SN powołując się na wyrok SN z dnia 12 grudnia 1996 r., I CKU 40/​96, “wystar­cza­jącej podstawy obłożenia kosztów procesu odset­kami za opóźnienie nie stanowią także racje ekono­miczne, czyli odpłat­ność za korzy­stanie z cudzego kapitału oraz „bodźcowe oddzia­ły­wanie” na dłużnika; taką podstawą może być wyłącznie wyraźne unormo­wanie, którego brak. Warto zazna­czyć, że w doktrynie niemiec­kiego prawa postę­po­wania cywil­nego oraz w orzecz­nic­twie, przy podobnym stanie prawnym, powszechnie i konse­kwentnie przyj­muje się, że obowiązek zwrotu kosztów ma charakter wyłącznie proce­sowy, zatem - wobec braku stosow­nego unormo­wania - nie ma możli­wości docho­dzenia odsetek od zasądzo­nych kosztów procesu. Podobny pogląd prezen­to­wano w judyka­turze przed­wo­jennej, przed wejściem w życie kodeksu postę­po­wania cywil­nego z 1932 r. (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 1926 r., III Rw 2018/​25, „Przegląd Prawa i Administracji” 1926, s. 106).

Wobec powyż­szego obecnie nie powinno już budzić żadnych wątpli­wości, iż nie można domagać się zapłaty odsetek za opóźnienie w zapłacie kosztów procesu.

więcej na: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/III%20CZP%2016-11.pdf

 

Niniejsze opraco­wanie nie stanowi porady prawnej ani podat­kowej. Kancelaria nie ponosi odpowie­dzial­ności za wykorzy­stanie infor­macji w nim zawar­tych bez wcześniej­szego zasię­gnięcia opinii Kancelarii.

Brak Komentarzy

Zostaw Komentarz