+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Krótsze terminy przedawnienia roszczeń w 2018r.

foto (11) copy

Z dniem 9 lipca 2018r. zmianie uległy terminy przedaw­nienia roszczeń uregu­lo­wane w kodeksie cywilnym.

Pierwszą najważ­niejszą zmianą jest to, iż po upływie terminu przedaw­nienia nie można domagać się zaspo­ko­jenia roszczenia przysłu­gu­ją­cego przeciwko konsu­men­towi. Przy czym w wyjąt­ko­wych przypad­kach sąd może, po rozwa­żeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedaw­nienia roszczenia przysłu­gu­ją­cego przeciwko konsu­men­towi, jeżeli wymagają tego względy słusz­ności. W takiej sytuacji sąd powinien rozważyć w szcze­gól­ności: długość terminu przedaw­nienia; długość okresu od upływu terminu przedaw­nienia do chwili docho­dzenia roszczenia; charakter okolicz­ności, które spowo­do­wały niedo­cho­dzenie roszczenia przez upraw­nio­nego, w tym wpływ zacho­wania zobowią­za­nego na opóźnienie upraw­nio­nego w docho­dzeniu roszczenia. (Dla przypo­mnienia za konsu­menta w rozumieniu kodeksu cywil­nego, uważa się osobę fizyczną dokonu­jącą z przed­się­biorcą czynności prawnej niezwią­zanej bezpo­średnio z jej działal­no­ścią gospo­darczą lub zawodową.) Co istotne na wskutek dodania ww. normy prawnej, sąd rozpo­znając sprawę przeciwko konsu­men­towi powinien z urzędu badać czy roszczenie nie uległo przedaw­nieniu. Jest to zasad­nicza zmiana, bowiem do tej pory sąd zajmował się kwestią przedaw­nienia wyłącznie na zarzut pozwa­nego, co wielo­krotnie prowa­dziło do wydania wyroku zasądza­jący pomimo przedaw­nienia roszczenia.

Ponadto zgodnie z aktualnym brzmie­niem art. 118 kodeksu cywil­nego jeżeli przepis szcze­gólny nie stanowi inaczej, termin przedaw­nienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świad­czenia okresowe oraz roszczeń związa­nych z prowa­dze­niem działal­ności gospo­dar­czej - trzy lata. Termin przedaw­nienia uległ więc skróceniu z 10 lat do 6 lat. Przy czym  podkre­ślić należy, że w wyniku zmian koniec terminu przedaw­nienia przypada na ostatni dzień roku kalen­da­rzo­wego, chyba że termin przedaw­nienia jest krótszy niż dwa lata.

Również przedaw­nienie roszczenia stwier­dzo­nego prawo­mocnym orzecze­niem sądu lub innego organu powoła­nego do rozpo­zna­wania spraw danego rodzaju albo orzecze­niem sądu polubow­nego, jak również roszczenie stwier­dzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed media­torem i zatwier­dzoną przez sąd uległo skróceniu z dziesięciu lat do sześciu lat.

Zaznaczyć przy tym trzeba, że zgodnie z art. 5 ustawy wprowa­dza­jącej ww. zmianę, do roszczeń powsta­łych przed dniem wejścia w życie ustawy wprowa­dza­jącej opisane zmiany i w tym dniu jeszcze nieprzedaw­nio­nych stosuje się od 9 lipca 2018r. nowe terminy przedaw­nienia - czyli krótsze. Jeżeli zgodnie z nowym brzmie­niem ustawy, termin przedaw­nienia jest krótszy niż według przepisów dotych­cza­so­wych, bieg terminu przedaw­nienia rozpo­czyna się z dniem z 9 lipca 2018r. Jeżeli jednak przedaw­nienie, którego bieg terminu rozpo­czął się przed dniem wejścia w życie niniej­szej ustawy, nastą­pi­łoby przy uwzględ­nieniu dotych­cza­so­wego terminu przedaw­nienia wcześniej, to przedaw­nienie nastę­puje z upływem tego wcześniej­szego terminu.

Przy czym do roszczeń przysłu­gu­ją­cych konsu­men­towi powsta­łych przed dniem 9 lipca 2018r. i w tym dniu jeszcze nieprzedaw­nio­nych, których terminy przedaw­nienia są określone w art. 118 i art. 125 § 1 k.c. stosuje się przepisy ustawy w brzmieniu dotych­cza­sowym. Oznacza to, że roszczenia które przysłu­gują konsu­mentom podle­gają przedaw­nieniu na starych zasadach.

Ponadto roszczenia przedaw­nione przysłu­gu­jące przeciwko konsu­men­towi, co do których do dnia 9 lipca 2018r. nie podnie­siono zarzutu przedaw­nienia, podle­gają z tym dniem skutkom przedaw­nienia, określonym według nowych przepisów. które zostały wprowa­dzone noweli­zacją. Wobec tego już od 9 lipca 2018r. (dzień wejścia w życie ustawy) sądy powinny z urzędu badać czy w sprawie doszło do przedaw­nienia czy też nie.

Podstawa prawna:

- Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.)

Art. 117 [Pojęcie]  § 1. Z zastrze­że­niem wyjątków w ustawie przewi­dzia­nych, roszczenia mająt­kowe ulegają przedaw­nieniu.
§ 2. Po upływie terminu przedaw­nienia ten, przeciwko komu przysłu­guje roszczenie, może uchylić się od jego zaspo­ko­jenia, chyba że zrzeka się korzy­stania z zarzutu przedaw­nienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedaw­nienia przed upływem terminu jest nieważne.
§ 21. Po upływie terminu przedaw­nienia nie można domagać się zaspo­ko­jenia roszczenia przysłu­gu­ją­cego przeciwko konsu­men­towi.
§ 3.(uchylony)

Art. 1171 [Uprawnienie]
§ 1. W wyjąt­ko­wych przypad­kach sąd może, po rozwa­żeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedaw­nienia roszczenia przysłu­gu­ją­cego przeciwko konsu­men­towi, jeżeli wymagają tego względy słusz­ności.
§ 2. Korzystając z upraw­nienia, o którym mowa w § 1, sąd powinien rozważyć w szcze­gól­ności:
1) długość terminu przedaw­nienia;
2) długość okresu od upływu terminu przedaw­nienia do chwili docho­dzenia roszczenia;
3) charakter okolicz­ności, które spowo­do­wały niedo­cho­dzenie roszczenia przez upraw­nio­nego, w tym wpływ zacho­wania zobowią­za­nego na opóźnienie upraw­nio­nego w docho­dzeniu roszczenia.

Art. 118 [Terminy] Jeżeli przepis szcze­gólny nie stanowi inaczej, termin przedaw­nienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świad­czenia okresowe oraz roszczeń związa­nych z prowa­dze­niem działal­ności gospo­dar­czej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przedaw­nienia przypada na ostatni dzień roku kalen­da­rzo­wego, chyba że termin przedaw­nienia jest krótszy niż dwa lata.

Art. 125 [Terminy po orzeczeniu] § 1. Roszczenie stwier­dzone prawo­mocnym orzecze­niem sądu lub innego organu powoła­nego do rozpo­zna­wania spraw danego rodzaju albo orzecze­niem sądu polubow­nego, jak również roszczenie stwier­dzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed media­torem i zatwier­dzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwier­dzone w ten sposób roszczenie obejmuje świad­czenia okresowe, roszczenie o świad­czenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.
§ 2.(uchylony)

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektó­rych innych ustaw z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104)

Art. 5
1. Do roszczeń powsta­łych przed dniem wejścia w życie niniej­szej ustawy i w tym dniu jeszcze nieprzedaw­nio­nych stosuje się od dnia wejścia w życie niniej­szej ustawy przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. Jeżeli zgodnie z ustawą zmienianą w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, termin przedaw­nienia jest krótszy niż według przepisów dotych­cza­so­wych, bieg terminu przedaw­nienia rozpo­czyna się z dniem wejścia w życie niniej­szej ustawy. Jeżeli jednak przedaw­nienie, którego bieg terminu rozpo­czął się przed dniem wejścia w życie niniej­szej ustawy, nastą­pi­łoby przy uwzględ­nieniu dotych­cza­so­wego terminu przedaw­nienia wcześniej, to przedaw­nienie nastę­puje z upływem tego wcześniej­szego terminu.
3. Do przysłu­gu­ją­cych konsu­men­towi roszczeń powsta­łych przed dniem wejścia w życie niniej­szej ustawy i w tym dniu jeszcze nieprzedaw­nio­nych, których terminy przedaw­nienia są określone w art. 118 i art. 125 § 1 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotych­cza­sowym.
4. Roszczenia przedaw­nione przysłu­gu­jące przeciwko konsu­men­towi, co do których do dnia wejścia w życie niniej­szej ustawy nie podnie­siono zarzutu przedaw­nienia, podle­gają z tym dniem skutkom przedaw­nienia określonym w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

 

Niniejsze opraco­wanie nie stanowi porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowie­dzial­ności za wykorzy­stanie infor­macji w nim zawar­tych bez wcześniej­szego zasię­gnięcia opinii Kancelarii.

Brak Komentarzy

Zostaw Komentarz