+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej

a

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, wprowadza możliwość sprzedaży ruchomości w drodze licytacji elektronicznej. Nowe przepisy przewidują, że komornik może dokonać sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej wyłącznie na wniosek wierzyciela, który złożyć należy przed wyznaczeniem terminu licytacji lub wraz z wnioskiem o wyznaczenie drugiej licytacji. Co istotne, w razie złożenia takiego wniosku komornik oddaje zajęte ruchomości pod dozór innej osobie niż dłużnik, chyba że dozór taki został już ustanowiony albo ruchomość została złożona do depozytu sądowego lub oddana na przechowanie właściwej instytucji. Sprzedaż w drodze licytacji...

Przejdź do wpisu

Zmiana sposobu dokonywania wezwań przez sąd

a

Od  wczoraj, tj. od 8 września 2016 r. sąd rozpoznający sprawy cywilne będzie mógł wzywać strony, świadków, biegłych lub inne osoby w sposób, który uzna za najbardziej celowy, z pominięciem dotychczasowych sposobów doręczeń przewidzianych w k.p.c., jeżeli uzna to za niezbędne do przyspieszenia rozpoznania sprawy. Wezwanie dokonane w ten sposób będzie wywoływało skutki, jeżeli będzie niewątpliwe, że doszło ono do wiadomości adresata. W doktrynie uważa się, że uproszczone formy doręczeń polegają na zastosowaniu innych sposobów doręczenia niż za pośrednictwem np. operatora pocztowego, komornika, osób zatrudnionych w sądzie czy sądowej służby doręczeniowej, a więc np. telefonu, e-maila, telegramu czy też telefaksu. (tak:...

Przejdź do wpisu

Obowiązek alimentacyjny i egzekucja komornicza a świadczenia na dzieci (500+ nie wpływa na wysokość alimentów)

DSC_3030

20 sierpnia 2016r. wejdzie w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta ma istotne znaczenie dla osób korzystających z świadczeń alimentacyjnych jak również dla osób względem których prowadzona jest egzekucja. W ww. ustawie wskazano bowiem wprost, iż na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają: 1. świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 i 195), podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji; 2. świadczenia, wydatki i inne...

Przejdź do wpisu

Rachunki rodzinne

coins-currency-investment-insurance

20 sierpnia 2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, na podstawie której utworzone zostaną tzw. rachunki rodzinne. Zgodnie z ww. ustawą,  rachunki rodzinne będą prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o których mowa w art. 833 § 6 i 7 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych, zwane "świadczeniami niepodlegającymi egzekucji". Umowa rachunku rodzinnego, oprócz standardowych elementów określonych w...

Przejdź do wpisu

Dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci osoby bliskiej

a

W dniu dzisiejszym weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2016.1070), która m.in. umożliwi osobom bliskim pomimo wcześniejszego braku upoważnienia, wgląd do dokumentacji medycznej. Okoliczność ta ma o tyle ogromne znaczenie, że umożliwi rodzinie pacjenta (tj. tzw. osobom bliskim) nie tylko poznanie wszelkich informacji związanych z jego stanem zdrowia ale w konsekwencji ułatwi uprawnionym dochodzenie roszczeń lub odpowiedzialności wobec osób, które mogły przyczynić się do śmierci pacjenta. Wskazać przy tym należy, iż zgodnie z art....

Przejdź do wpisu

Zadośćuczynienie za utrudnianie kontaktów z dziećmi

a

W dniu 15 lipca 2015 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny (sygn. akt I ACa 202/15) wydał bardzo ciekawy wyrok dotyczący utrudniania kontaktów z dziećmi. Zgodnie z ww. wyrokiem utrudnianie bądź uniemożliwianie kontaktów z dzieckiem przez jednego z rodziców, wynikłe również wskutek manipulowania dziećmi i nastawiania ich przeciwko drugiemu rodzicowi, stanowi naruszenie przez tegoż rodzica jednego z podstawowych dóbr osobistych człowieka w postaci więzi rodzicielskiej. Zdaniem Sądu orzekającego więź rodzicielska jest bowiem więziom szczególną, której naruszenie wiąże się ze znacznym cierpieniem psychicznym. Co więcej jak wskazał Sąd Apelacyjny, dobra osobiste człowieka pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w...

Przejdź do wpisu

Natarczywa windykacja może stanowić naruszenie dóbr osobistych

pexels-photo-28194

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał ciekawe orzeczenie, które – miejmy nadzieje - wpłynie na działanie firm windykacyjnych. SA stanął bowiem na stanowisku, iż działanie firmy windykacyjnej, która lekceważy obywatela i niezgodnie z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami wymusza na nim przez nękanie go w różny sposób, spłatę długu co do którego zgłosi on zarzut przedawnienia lub uznał żądanie za bezpodstawne jest naruszeniem dóbr osobistych, a konkretnie wolności, miru domowego i prywatności. Jak wskazał bowiem Sąd Okręgowy – którego stanowisko podzielił SA - nie każde działanie wierzyciela zmierzające do odzyskania długu – legalizuje wkroczenie w sferę dóbr osobistych dłużnika. Działanie nadmierne,...

Przejdź do wpisu

Ubezpieczyciel musi pokryć uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji niesfinansowane ze środków publicznych

coins-currency-investment-insurance

W dniu 19 maja 2016r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, zgodnie z którą: „Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.).” (tak: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016r., sygn. akt III CZP 63/15) Jak wskazał Rzecznik Ubezpieczonych we wniosku skierowanym do Sądu Najwyższego, z uwagi na występujące rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych, niezbędnym jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: „Czy odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu...

Przejdź do wpisu