+48 500 275 308

Zadzwoń i skonsultuj się z nami

Szukaj

Termin przedawnienie czesnego z umów o odbywanie studiów

prawo-cywilne-sharpen

Zgodnie z art. 160a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, roszczenia wynikające z umowy o odbywanie studiów przedawniają się z upływem trzech lat. A co za tym idzie oczywistym jest, że roszczenia o zapłatę za czesne powstałe po dniu 1 października 2014r. (tj. po dniu wejścia w życie ww. normy prawnej), przedawniają się po upływie trzech lat. Przy czym wątpliwości budziły to jakie przedawnienie zastosować w odniesieniu do umów zawartych przed 1 października 2014 r. Niektórzy stali na stanowisku, że do umów zawartych przed 1 październikiem 2014r., zastosowanie ma dziesięcioletni okres przedawnienia. Przykładowo Sąd Najwyższy w uchwale...

Przejdź do wpisu

Skarga nadzwyczajna - kto i kiedy może z niej skorzystać?

a

Nowa ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U.2018.5), przewiduje nową instytucję, jaką ma być skarga nadzwyczajna.             Zgodnie z art. 89 ww. ustawy od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie, może być wniesiona skarga nadzwyczajna, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia praworządności i sprawiedliwości społecznej i: 1) orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji, 2) orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, 3) zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego - a orzeczenie nie może być uchylone lub...

Przejdź do wpisu

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - jest już dostępny on-​line

foto (1) copy

Na mocy ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością (Dz.U.2016.862 z późn. zm.) na tle seksualnym utworzono Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Rejestr ten składa się z dwóch oddzielnych baz danych: 1) Rejestru z dostępem ograniczonym oraz 2) Rejestru publicznego. W Rejestrze z dostępem ograniczonym gromadzi się, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1-3 ww. ustawy, dane o osobach: 1) prawomocnie skazanych za popełnienie przestępstw, o których mowa w art. 2, (tj. przestępstwa przeciwko wolności seksualnej wymienione w rozdziale XXV ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, z wyłączeniem przestępstw określonych w: 1) art. 201...

Przejdź do wpisu

Egzekucja komornicza u rolnika - nowe przepisy !!!

combine-harvester-pouring-grain-into-trailer-towed-by-tractor-picjumbo1-com

W dniu 2 sierpnia 2017r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz.U.2017.1385). Na mocy ww. rozporządzenia zwiększony zostanie zakres wyłączeń spod egzekucji komorniczej skierowanej do elementów gospodarstwa rolnego.  Przykładowo wskazać należy, iż w razie skierowania egzekucji sądowej przeciwko rolnikowi, który prowadzi gospodarstwo, egzekucji nie podlegają: 1) stado podstawowe zwierząt gospodarskich: a) bydła mlecznego, b) bydła mięsnego, c) koni, d) kóz, e) owiec, f) świń, g) drobiu, h) zwierząt futerkowych, i) innych gatunków, stanowiących podstawę produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym dłużnika; 2) zwierzęta gospodarskie, poza...

Przejdź do wpisu

Czy może dojść do skrócenia orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów?

driver-with-brown-leather-driving-gloves-picjumbo-com

Na podstawie art. 182a kodeksu karnego wykonawczego (dalej: k.k.w.), ustawodawca dopuścił możliwość zmiany formy stosowania, prawomocnie orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Kodeks karny wykonawczy uzależnia dokonanie modyfikacji formy dalszego wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów od spełnienia dwóch warunków. Pierwszy z warunków związany jest z upływem ściśle wskazanego w ustawie czasu wykonywania tego środka karnego. Art. 182a § 1 k.k.w. może być stosowany tylko wówczas, gdy zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów przez okres co najmniej 10 lat. Drugi z warunków odnosi się do tzw. stwierdzenia pozytywnej...

Przejdź do wpisu

Dłuższy czas pracy kobiet w ciąży przy monitorze ekranowym - zmiany od 1 maja 2017r.

a

1 maja 2017r. wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. Zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia, dla kobiet w ciąży przewidziano dopuszczalność pracy na stanowiskach z  monitorami ekranowymi – do 50 minut w ciągu każdej godziny, z zapewnieniem co najmniej 10-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy, przy nieprzekraczaniu 8 godzin łącznego czasu pracy w ciągu doby. Wyżej wskazany przepis zastąpi dotychczasowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla...

Przejdź do wpisu

Odwołanie wykonanej darowizny - czy jest to możliwe?

a

Jak wynika wprost z art.  898 §  1 k.c.  darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Jak wynika z powyższego w celu odwołania darowizny muszą zaistnieć dwie przesłanki pozytywne, tj.: niewdzięczność musi mieć stopień rażący oraz że ma być skierowana wobec darczyńcy. Rażąca niewdzięczność obdarowanego musi być okazana względem darczyńcy. Oznacza to, iż co do zasady obojętne z punktu widzenia ww. przepisu są zachowania obdarowanego wobec innych osób (np. darczyńca nie może odwołać darowizny tylko dlatego, iż obdarowany dopuścił się przestępstwa na szkodę krewnego darczyńcy). Przy czym jak wskazuje J. Ciszewski, wyjątek należy...

Przejdź do wpisu

Ściganie dłużników alimentacyjnych

shutterstock_130862018

Zgodnie z art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2016.1137 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym: "1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. §2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. §  3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie...

Przejdź do wpisu

Umowa zrzeczenia się prawa do zachowku - dopuszczalna

PRAWO SPADKOWE

                W dniu 17 marca 2017r. Sąd Najwyższy podjął się odpowiedzi również na inne pytanie prawne, tym razem przedstawione przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, tj.: „Czy w świetle zakazu sformułowanego w art 1047 k.c. dopuszczalne jest zawarcie umowy o zrzeczenie się prawa do zachowku pomiędzy przyszłym spadkodawcą i uprawnionym do zachowku spadkobiercą ustawowym, na podstawie stosowanego odpowiednio art. 1048 k.c.?" Na tak postawione pytanie, SN wskazał iż: Dopuszczalne jest zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku (art. 1048 k.c.).                                                             Jak wskazano w aktualnościach na stronie internetowej Sądu Najwyższego, w niniejszej sprawie zastępca notariusza odmówiła sporządzenia umowy w ramach której syn spadkodawcy miał...

Przejdź do wpisu

Roczne przedawnienie roszczeń z powodu odmowy przyjęcia pasażera na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów

airplane-waiting-for-departure-in-the-airport-picjumbo-com2

W dniu 17 marca 2017r. Sąd Najwyższy podjął się odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 1 grudnia 2016 r., sygn. akt XXVII Ca 3352/16, o treści: Czy roszczenie pasażera wynikające z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/9 przedawnia się w okresie jednego roku od dnia wykonania przewozu lub dnia, w którym przewóz miał być wykonany, zgodnie z art....

Przejdź do wpisu